Sökning: "förslag till ämne inom organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förslag till ämne inom organisation.

 1. 1. Utmaningarna med att digitalisera mindre redovisningsbyråer -En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; David Vu; [2020-09-03]
  Nyckelord :digitalisering; digifiering; teknik; redovisning; redovisningskonsult; utmaningar; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns ett behov av att skilja på begreppen digifiering och digitalisering för att få en insikt i att det förekommer olika nivåer av digitalisering. Digifiering är på en grundläggande nivå medan digitalisering är på en mer avancerad nivå. LÄS MER

 2. 2. Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office! En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gustaf Andersson; Edvin Olbers; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturstyrning; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office - En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur. Vad: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2018. Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Termin 6. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem i kunskapsintensiv myndighet –En fallstudie av Kronofogdemyndigheten i Borås

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eriksson; Evelinn Jonsson; [2016-06-08]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor är ett debatterat ämne, där diskussionen om New Public Management har inneburit att myndighetsstyrning blir mer influerat av styrning i privat verksamhet. En sådan styrning blir mer påverkad av medarbetares uppfattning, och det blir av den anledningen extra viktigt för myndigheter att vid användande av belöningssystem som styrverktyg dels ta hänsyn till uppfattningen, men också att ta hänsyn till de begränsningar och möjligheter till motivation som förekommer i den organisationsform som verksamheten har. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan myndigheter : gemensam satsning för minskad ohälsa

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna-Karin Woodhouse; [2016]
  Nyckelord :health indicator; key indicator; health statement; cooperation; Sweden; samarbete; hälsonyckeltal; Satsa Friskt; sjuktal; hälsobokslut;

  Sammanfattning : Samverkan är ett ständigt aktuellt ämne som ofta diskuteras i samhällsdebatten och ses som en lösning på många problem. När sjuktalen ökade i början av 2000-talet, fattade regeringen beslut om att avsätta medel för projekt inom och mellan myndigheter som ett steg på vägen mot att lösa problemen. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av tjänstekvalitén på särskilda boenden i Umeå kommun : En kvantitativ studie om hur tjänstekvalitén kan förbättras ur kundens och tjänsteleverantörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Höber; Johanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGÄldreomsorgen och kvalitén på denna har varit ett debatterat ämne under många år, och förhållandena på särskilda boenden har under de senaste åren varit föremål för en extra hård granskning till följd av bland annat vanvård, långa kötideroch liten möjlighet att erbjuda vård utöver det absolut nödvändigaste. I Socialstyrelsens rikstäckande undersökning, som mäter de boendes nöjdhet avseende sin vård och omsorg, har Umeå därtill presterat sämre än rikssnittet avseende 18 av 20 kvalitetsindikatorer. LÄS MER