Sökning: "fokusgruppsintervju resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden fokusgruppsintervju resultat.

 1. 1. Vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi - inför införandet av en ERAS-loggbok

  Magister-uppsats,

  Författare :Nils Rodhe; Elsa Östborg; [2023-03-30]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; pankreaskirurgi; postoperativ vård; ERAS; loggbok; ERAS-loggbok; personcentrerad vård; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet där den enda potentiellt kurativa behandlingen är kirurgi. För att optimera vårdförloppet förespråkas vårdprogrammet ERAS där patientdelaktighet är fördelaktigt. LÄS MER

 2. 2. ”Kommunikation är komplicerat!” Tre elevhälsoteams upplevelser av kommunikation och samverkan med arbetslag i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Engkvist; Maria Lepp; [2023-03-24]
  Nyckelord :kommunikation; samverkan; elevhälsoteam; livsvärldsfenomenologi; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Elevhälsoteamen ska arbeta tätt med arbetslagen på skolorna och har ett övergripande ansvar för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tyvärr går mycket av tiden åt till åtgärdande insatser. LÄS MER

 3. 3. "Får jag vara med?" : En kvalitativ studie om hur barn förhandlar i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Solei Björnfjell; Stina Juntti; [2023]
  Nyckelord :tillträdesstrategier; Corsaro; observation; intervju; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera strategier som barn i en syskongrupp på förskolan använder sig av för att förhandla om lekutrymmet i den fria leken samt att analysera förskollärares uppfattningar av och om barns förhandlingsstrategier. Genom observationer och i en fokusgruppsintervju har vi fått svar på forskningsfrågorna: vilka förhandlingsstrategier vi kan se att barnen använder för att få tillträde: vad strategierna leder till: vilka förhandlingsstrategier förskollärarna kan se samt hur förskollärarna arbetar för att motverka exkludering i den fria leken. LÄS MER

 4. 4. Prognosmodeller som verktyg för bedömning : Ett arbete om att nyttja elevdata i gymnasieskolan för att stödja betygsättning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alice Morell; Lana Hade; [2023]
  Nyckelord :Learning Analytics; Early Warning Systems; Regression Analysis; LMS; Learning Management System; digitalization; Learning Analytics; Prognosmodell; Regressionsanalys; Lärplattform; Learning Management System; Bedömning; Digitalisering;

  Sammanfattning : De Förenta Nationernas Agenda 2030 fastställer som ett delmål att säkerställa utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla som en del av arbetet för ett mer hållbart samhälle. Vikten av detta delmål blir särskilt tydlig i och med det observerbara sambandet mellan en fullständig gymnasieexamen och allmän hälsa i Sverige; gymnasiestudenter som går ut med en gymnasieexamen tenderar att erhålla bättre allmän hälsa. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad smärtskattning och smärtlindring på en akutmottagning : -samt sjuksköterskors erfarenhet av personcentrering vid smärtskattning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Erik Vennberg; [2023]
  Nyckelord :Abdominal pain; focus group interview; improvement work; patient´s participation; Buksmärta; fokusgruppsintervju; förbättringsarbete; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Att effektivt ta hand om akut smärta, den vanligaste orsaken till besök på akutmottagningen, är en viktig uppgift. Lindring av smärta kan medföra befrielse från lidande och förbättra patientens mående. Obehandlad eller underbehandlad smärta leder till negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER