Sökning: "fritidshem och specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fritidshem och specialpedagogik.

 1. 1. Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Thorman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. LÄS MER

 2. 2. Inkludering : barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lena Baker; Maja Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; fritidshem;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd. Inledning Studien inriktar sig på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i barngruppen på fritidshemmet och de möjligheter och svårigheter som finns knutet till detta område. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer : Faktorer som bidrar, med tillgänglighetsmodellen som analysverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jenny Andersson; Jessica Bodén; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; grundläggande faktorer; social-; pedagogiskt- och fysisk lärmiljö; inkludering; relationer; tillgänglighetsmodellen; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Grundtanken till att vi valt detta specifika ämnesområde, tillgängliga lärmiljöer, är att vi i vår kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer arbeta med att förebygga hinder och problem för att eleverna ska känna trygghet i skolan. Dessa två delar är av stor betydelse i vårt uppdrag som specialpedagoger. LÄS MER

 4. 4. Hur blir det på fritids? : Fritidspedagogers erfarenheter och syn på det särskilt stöd som en del barn är i behov av, i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Häggkvist; Annica Mölk; [2016]
  Nyckelord :Särskilt stöd; fritidshem; fritidspedagog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom intervjuer undersöka fritidspedagogers erfarenheter och syn på det särskilda stödet som en del barn är i behov av, i fritidshemmet. Med utgångspunkt i vår problemställning har vi presenterat en forskningsbakgrund där vi lyfter specialpedagogiska perspektiv, pedagogers förhållningssätt till dessa perspektiv samt begreppet särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Blivande fritidspedagogers beskrivningar av hur de kan medverka i skolans specialpedagogiska arbete med fokus på språkutveckling. En kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Larsson; Marie Pettersson; [2014-06-26]
  Nyckelord :fritidspedagoger; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att undersöka hur en grupp blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem beskriver sitt kommande arbete med fokus på elevers språkutveckling, samt hur detta kan bidra till det samlade specialpedagogiska arbetet på en skola.Teori Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där kommunikation människor emellan är grundläggande och ett verktyg för detta är språket. LÄS MER