Sökning: "funktionell täthet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden funktionell täthet.

 1. 1. Levande och funktionellt förtätad stad : En fallstudie om socialt hållbar planering ur ett täthetsperspektiv för Hallunda-Norsborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förtätning bedrivs aktivt som strategi inom den fysiska planeringen för att möta dagens ökande krav på inflyttning till staden samtidigt som segregering, är ett stort dilemma ute i förorterna. Hur mycket tätare staden kan tillåtas att bebyggas är en omtvistad diskussion då gränsen är svår att bedöma och förefaller ha lika många positiva som negativa effekter på människornas liv. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Cecilia Kristoffersson; [2018-10-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SFL; grammatisk metafor; transitivitet; skolspråk; lexikal densitet;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. LÄS MER

 3. 3. Skrivförmåga i förfall? : En undersökning av elevers argumenterande skrivande 2002 och 2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emilie Tengbom Zetterman; [2014]
  Nyckelord :Elevtext; nationella prov; skrivförmåga; funktionell grammatik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att pröva hypotesen att elevers skrivförmåga har försämrats mellan år 2002 och år 2012. Hypotesen är uppställd utifrån en samstämmig debatt i media de senaste åren om en negativ utveckling av svenska elevers skrivförmåga. LÄS MER

 4. 4. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Löfstedt; [2010]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; grönstruktur; förtätning; funktionell täthet; inglasade uterum; växthus; stadsodling; gårdsten; järnbrott;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete i landskapsarkitektur har utförts vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under vårterminen 2010. Uppsatsen behandlar hållbar stadsutveckling med fokus på förtätning som kommit att bli en välanvänd metod i dagens stadsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Armaturer för offentliga toaletter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Elisabet Fluff Kärrberg; [2008]
  Nyckelord :Armatur; belysning; toalett; badrum; offentlig miljö; designprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att återge en designprocess, genom att beskriva ett uppdrag och de ställningstaganden som gjorts med hänsyn därav. Uppdraget har varit att designa belysningsarmaturer för offentliga toaletter i exklusivare miljöer, såsom hotell, restauranger och kontor där man vill ha en funktionell belysning av ansiktet. LÄS MER