Sökning: "globalisering teknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden globalisering teknologi.

 1. 1. Komplexiteten kring medarbetarskap och aktivitetsbaserat kontor : En kvalitativ studie om medarbetarskapets påverkan vid införandet av ett aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ellen Henrysson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; Employeeship; Activity-based office; Institutionell teori; Medarbetarskap; Aktivitetsbaserat kontor;

  Sammanfattning : Globalisering och teknologi har bidragit till att organisationer idag ställs inför nya krav och påtryckningar från omvärlden. Organisationer måste snabbt kunna anpassa sig efter de förändringar som samhället ständigt står inför. LÄS MER

 2. 2. Key Business Services within Open Innovation Collaboration between Startups and large established Firms : A multiple case study of the value offering of Swedish corporate accelerators and incubators from a startup perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Houda Abu Zeid; Tanya Syed; [2019]
  Nyckelord :Open innovation; startup; outside-in model; corporate accelerator; accelerator program; corporate incubator; incubation hub; Öppen innovation; startups; outside-in model; företagsaccelerator; acceleratorprogram; företagsinkubator; inkubationsnav;

  Sammanfattning : Open innovation is a term that has become popularised over the years, due to changes in how business is done as a result of globalisation and digital transformation. Efforts are being made by incumbent companies to collaborate with external parties to a greater extent, and at the same time, the startup landscape has contributed with new technologies and innovations that in some cases have disrupted markets. LÄS MER

 3. 3. Finansiell innovation : En studie om digitalisering inom den finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Charlotte Roedenbeck; Jonatan Andom; [2018]
  Nyckelord :Blockchain technology; financial sector; transparency; efficiency; Blockchain; digitalization; innovation; transaction cost; Blockchainteknologin; finansiella sektorn; transparens; effektivitet; Blockchain; digitalisering; innovation; transaktionskostnad;

  Sammanfattning : Utvecklingen av dagens teknik tilltar i en otrolig hastighet ochvärlden definieras mer och mer av globalisering, digitalisering,uppkoppling och omgående tillgång till information, produkter ochtjänster. Digitaliseringen har en stark inverkan på den finansiellasektorn då många produkter på den finansiella marknaden idag ärinformationsbaserade. LÄS MER

 4. 4. Kritisk reflektion kring kunskapshanteringsteorier : Koppling till nuvarande teknologi - Artificiell intelligens och blockchain

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Skogmalm; Michael Åberg; [2018]
  Nyckelord :Kunskapshantering; blockchain; artificiell intelligens; industri 4.0;

  Sammanfattning : I en värld karakteriserad av förändring och globalisering och med nya ekonomiska och globala konkurrenter som konkurrerar om samma kunder och resurser ökar trycket på organisationernas konkurrenskraft. Dessutom står organisationer inför ytterligare utmaningar på grund av en ständigt ökande mängd data och den allt större utmaningen att analysera data och hålla data säkert. LÄS MER

 5. 5. Framtidens revisionsbransch : Hur förändras branschen i takt med samhällets utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Forss; Emma Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Big seven; non-Big seven; Framtidens revision; revisionsbranschen; branschförändringar; större revisionsbyråer; mindre revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har påverkats avsevärt av reglering, teknologi och övriga omvärldsfaktorer. Förändringarna sker i hög hastighet vilket samtidigt skapar en osäkerhet inför framtiden för många branscher och däribland revisionsbranschen. LÄS MER