Sökning: "gruppbostäder LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden gruppbostäder LSS.

 1. 1. Personalens Makt : Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catrin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättningar; LSS; gruppbostad; makt; integritet; självbestämmande; sexualitet; mat;

  Sammanfattning : There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. LÄS MER

 2. 2. Bör man som professionell uttrycka egna känslor i arbetet? - En kvalitativ studine om LSS personalens känslohantering i arbetet med självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Kajrup; Sara Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande; Emotional labor; LSS; Sociala band; Daglig verksamhet enligt LSS; Gruppbostäder enligt LSS; empowerment; Social work;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att låta sina egna personliga känslor och värderingar uttryckas i den professionella rollen anses i tidigare forskning vara nödvändigt för att undvika utbrändhet. Det är viktigt att man som professionell är medveten om sina egna känslor och tillåter dem att ta plats men att man i arbetet med brukare ständigt låter fokuset vara på deras självbestämmande. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet på gruppbostäder enligt LSS : Boendestödjares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Palmér; [2019]
  Nyckelord :Participation; LSS; housing support; intellectuall disability; autism; group homes; Delaktighet; LSS; Boendestödjare; intellektuell funktionsnedsättning; autism; gruppboende.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar personal inom funktionshinderområdet har om begreppet delaktighet, samt att få ta del av vilka framgångsfaktorer och hinder personalen möter i arbetet att skapa delaktighet för personer i behov av stöd. För att kunna svara på dessa frågor har en intervjustudie genomförts. LÄS MER

 4. 4. Hur ser delaktigheten ut inom LSS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Gordana Fimiani; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; autism; delaktighet; inflytande; självbestämmande; arbetssätt och metoder; kommunikation; särskilt boende; gruppboende; särskild service;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur delaktigheten ser ut på särskilda boenden vilka regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen omfattar personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar som är i störst behov av samhällets stödinsatser för att kunna erhålla en god livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan aktörer med avseende på livskvalitet och delaktighet för vuxna med funktionsvariationer boende på LSS-gruppbostäder

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marie-Therese Bystedt; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; Participation; The Customer In The Center; Function Variation; System Theory; Samverkan; Delaktighet; Kunden i Centrum; Funktionsvariation; Systemteori;

  Sammanfattning : Fungerande samverkan i samhället mellan olika aktörer är något som medborgarna förväntar sig. Ett exempel är vid bilolyckor med samverkan mellan blåljusmyndigheter. För särskilt utsatta grupper i samhället med många aktörer är inte samverkan mellan aktörerna självklara även om medborgarna får hjälp- och stödinsatser. LÄS MER