Sökning: "implementering av styrsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden implementering av styrsystem.

 1. 1. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 2. 2. Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emil Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vehicle-to-building; V2B; Ellastprofil; effektuttag; effektprofil; effekttoppar; egenförbrukning; egenanvändning; solel; solcellsanläggning; laddningsplatser; kontorsfastigheter; styrsystem; styralgoritm; elbilar; elfordon;

  Sammanfattning : Genom detta examensarbete utvärderas den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets elektriska system genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet som drivkraft för styrsystemen : Implementering av Agenda 2030 i Värmlands kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Wiklund; Gabriella Spennare Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Agenda 2030; globala målen; hållbarhet i offentliga organisationer; kommun; verksamhetsstyrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett område vars aktualitet eskalerar och har gjort så under en längre tid. Alla behöver inkluderas; på nationell, regional och lokal nivå såväl som på individnivå. LÄS MER

 4. 4. Implementering av CSR-strategier i små till medelstora företag med hjälp av styrsystem : En fallstudie av fyra svenska byggföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Gustavsson; Moa Fredin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lean inom Trafikverket : En utvärdering av Trafikverkets implementering av Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Martin Gustafsson; Lars-Erik Steinland; [2018]
  Nyckelord :Lean; The Swedish Transport Administration; implementation; perspective; Lean; Trafikverket; implementering; perspektiv;

  Sammanfattning : Titel: Lean inom Trafikverket- En utvärdering av Trafikverkets implementering av LeanFörfattare: Martin Gustafsson & Lars-Erik SteinlandBakgrund: Lean är ett styrsystem som syftar till att förbättra flödet inom en verksamhet för att eliminera icke värdehöjande aktiviteter och uppnå bättre och snabbare resultat med mindre resurser. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för planering och underhåll av Sveriges infrastruktur och de arbetar med att implementera Lean i verksamheten. LÄS MER