Sökning: "implementering av styrsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden implementering av styrsystem.

 1. 1. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Utbyte av styrsystem : Projektering, implementering och verifiering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Johansson; Régis Bigeat; Michael Kerr; [2020]
  Nyckelord :PLC; steam plant; steam process; workstation; cistern simulator; controller; power supply; digital input output; analog input output; PLC; ånganläggning; ångprocess; arbetsstation; tanksimulator; kontroller; strömförsörjning; digital ingång utgång; analog ingång utgång;

  Sammanfattning : Sjöfartshögskolan i Kalmar behövde förnya sin programvara för programmerbara styrsystem (PLC), detta ledde till att två styrsystem blev påverkade. Det ena är för att styra och reglera en ångprocess medan den andra används för att styra en simulatortank. LÄS MER

 3. 3. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 4. 4. Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emil Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vehicle-to-building; V2B; Ellastprofil; effektuttag; effektprofil; effekttoppar; egenförbrukning; egenanvändning; solel; solcellsanläggning; laddningsplatser; kontorsfastigheter; styrsystem; styralgoritm; elbilar; elfordon;

  Sammanfattning : Genom detta examensarbete utvärderas den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets elektriska system genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet som drivkraft för styrsystemen : Implementering av Agenda 2030 i Värmlands kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Wiklund; Gabriella Spennare Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Agenda 2030; globala målen; hållbarhet i offentliga organisationer; kommun; verksamhetsstyrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett område vars aktualitet eskalerar och har gjort så under en längre tid. Alla behöver inkluderas; på nationell, regional och lokal nivå såväl som på individnivå. LÄS MER