Sökning: "internationell kommunikation"

Visar resultat 16 - 20 av 131 uppsatser innehållade orden internationell kommunikation.

 1. 16. Läsförståelse och estetiska uttrycksformer : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelse och multimodalt eller estetiskt textarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Blomén; Rebecka Anderberg; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; estetiska uttrycksformer; multimodalitet; meningsskapande; språkligheters status;

  Sammanfattning : Många elever uppvisar svårigheter i utvecklingen av sin läsförståelse, vilket är oroande då denna förmåga kan ses som avgörande för det fortsatta lärandet och ett fungerande samhällsliv. Både styrdokument och tidigare forskning belyser vikten av att erbjuda elever en variation av uttrycksformer att visa sin förståelse på, inklusive estetiska uttrycksformer såsom bild, drama och musik. LÄS MER

 2. 17. Attityd! Grundläggande för elevers läsvanor : En litteraturstudie om pojkars och flickors attityder till läsning i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Ek; Olivia Johansson; [2018]
  Nyckelord :attityd; läsning; könstillhörighet; läsvanor; hemmiljö;

  Sammanfattning : Forskning visar att det finns könsskillnader i förhållande till elevers läsvanor och läsresultat. Med detta som utgångspunkt är syftet att genom en litteraturstudie undersöka sambandet mellan könstillhörighet och elevers attityder till läsning genom att besvara två frågeställningar: Vad säger didaktisk forskning om elevers attityder till läsning? och Vilka faktorer påverkar enligt didaktisk forskning pojkars och flickors attityder till läsning? Forskning visar dessutom att det finns ett samband mellan positiva attityder till läsning och goda resultat i läsförmåga. LÄS MER

 3. 18. Textsamtal i grundskolans tidigare år : En litteraturstudie om texstamtalets betydelse för elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Eklund; [2018]
  Nyckelord :textsamtal; läsförståelse; motivation; läsintresse; lärares roll; elevers erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om textsamtalets betydelse samt hur lärare kan påverka elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år. Studien kommer också besvara vilken innebörd elevers läsintresse och motivation har för textsamtal. LÄS MER

 4. 19. Lärarperspektiv på geografiundervisning som behandlar en framtidsdimension : Utrymme, upplevelser och didaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Oskar Bönner; [2018]
  Nyckelord :geografi; framtidsdimension; framtidsfrågor; hållbar utveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Den här studien syftar till att visa på gymnasielärares perspektiv av undervisning som behandlar en framtidsdimension i ämnet geografi. Hur motiverar de utrymmet och behovet för framtidsfrågor? Hur upplever lärare temat med tanke på det ökade fokus på framtidsfrågor som exempelvis klimatförändringar? Och vilka didaktiska val anser lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i undervisningen? Lite - om ens någon – publicerad forskning behandlar direkt lärares perspektiv på upplevelser och uppfattningar om en framtidsdimension som undervisningstema. LÄS MER

 5. 20. Skolan i en globaliserad värld : En forskningsöversikt om global undervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Fichtelius; [2018]
  Nyckelord :globalisering; samhällsorienterade ämnen; global undervisning; perspektiv; kommunikation; närområde; kultur; mångkultur; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Skolan existerar i en globaliserad värld och eleverna ska utbildas till framgångsrika globala medborgare. Skolans samhällsorienterade ämnen fokuserar bland annat på hur vi människor lever tillsammans, dels i vårt närområde och dels i vår globala värld. LÄS MER