Sökning: "interprofessionell samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden interprofessionell samverkan.

 1. 1. Erfarenheter av interprofessionell samverkan både inom och mellan vårdnivåer för vuxna personer med diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Bjelkenborg; Lisa Leijon; [2021-04-23]
  Nyckelord :Diabetes; vårdpersonals erfarenheter; samverkan; interprofessionell samverkan; multidisciplinär vård; vuxna personer med diabetes;

  Sammanfattning : Background: People with diabetes are cared for in primary care, secondary care and inpatient care. Within these levels of care there are a number of different professions, and in order to work for common goals in the care for people with diabetes, it is necessary with good collaboration both between levels of care and within the professions involved. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar samverkan med läkare : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Reinler; Linnéa Pärn-Yngwe; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; factors; interprofessional; nurse perspective; physician.; Faktorer; interprofessionell; läkare; samverkan; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Många misstag i vården har sin grund i bristande samverkan mellan sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt med fokus på omvårdnad, medan läkare har ett biomedicinskt synsätt med fokus på att bota sjukdom. Trots detta förväntas de båda professionerna kunna samverka. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeutiska insatser och interprofessionell samverkan för personer med KOL inom privata och offentliga vårdcentraler i tre regioner i Sverige : En webbenkätstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Rita Nair Figueiredo Neves Ferreira; [2021]
  Nyckelord :Lungrehabilitering; primärvård; KOL; exacerbationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Majoriteten av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diagnosticeras och behandlas inom primärvården i Sverige och enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör interprofessionell samverkan (IPS) erbjudas. Fysioterapeuter har en viktig roll i KOL-behandling. LÄS MER

 4. 4. En socionom bland pedagoger : Skolkuratorers upplevelse av att arbeta i skolans värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Milla Sjöberg; Christine Norling; [2021]
  Nyckelord :school social worker; interprofessional collaboration; professional role; skolkurator; interprofessionell samverkan; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta inom skolan som tvärprofessionell verksamhet samt deras upplevda möjlighet att utföra sitt arbete. Skolkuratorn är en minoritet i verksamheten samt har ett annat perspektiv än de andra professionerna vilket gör det intressant att studera. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenheter av kroniskt obstruktiv lungsjukdom i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Sundström; Magdalena Vestlin; [2020]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; district nurse; experiences; primary health care; qualitative interview study; distriktssköterska; kvalitativ intervjustudie; erfarenheter; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomen KOL kan orsaka begränsningar i det dagliga livet för varje enskild individ. Primärvården är en viktig aktör i omhändertagandet av patienter, där omvårdnaden vid KOL är av stor vikt för patienters hälsa. LÄS MER