Sökning: "interprofessional collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden interprofessional collaboration.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda en potentiell organdonator. : En litteratursammanställning av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Suaad Gabaire; [2023]
  Nyckelord :Intensive care nurses; Organ donor; Donation; Experience; Nursing; Intensivvårdssjuksköterskor; Potentiell donator; Organdonation; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Organ donation is crucial for the survival of many patients that are waiting for a transplant. Considering that the need for organs is often greater than the supply, it is important that the intensive care providers identify and diagnose potential donors. The intensive care nurse has a central role in the donation process. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av det interprofessionella samarbetet vid akuta kritiska händelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ramses Blixt; Anna Fogelqvist Bredford; [2023]
  Nyckelord :akut kritisk händelse; anestesisjuksköterskans upplevelse; hierarki; interprofessionellt samarbete; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Säker vård förutsätter ett fungerande interprofessionellt samarbete. Sjuksköterskor och läkare har dock olika syn på samarbete, vilket kan försvåra arbetet vid akuta kritiska händelser. Studien har genomförts med begreppen säker vård och samverkan i team som teoretisk referensram. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för äldre personer och interventionernas inverkan på vistelsetiden på akutmottagningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Lundqvist; Kalle Poromaa; [2023]
  Nyckelord :ED LOS; Elderly adults; Emergency department; Interventions; Akutsjukvård; Vistelsetid; Akutmottagning; Interventioner; Äldre; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: På ett flertal akutmottagningar ökar belastningen och vistelsetiderna blir längre, dessutom är vistelsetiderna längre för äldre patienter. Den växande äldre befolkningen i vårt samhälle löper även större risk att drabbas av vårdskador i samband med långa vistelsetider på landets akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. “Man famlar lite i mörkret” : Lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta med barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Mercy Chepngeno; Ellen Joyce; Alana York; [2023]
  Nyckelord :DLD; SLI; developmental language disorder; specific language impairment; elementary school; middle school; high school; school-aged; education; teachers; special education teachers; qualitative; focus groups; collaboration; SLP; speech and language pathology; experiences; språkstörning; skolbarn; grundskolan; gymnasiet; utbildning; lärare; speciallärare; specialpedagog; kvalitativ; innehållsanalys; fokusgrupper; logoped; samarbete; upplevelser;

  Sammanfattning : Developmental language disorder (DLD) is a communication disorder which can greatly affect a child’s ability to achieve academic goals. In Sweden, all children have the right to receive the support they need in school. LÄS MER

 5. 5. Lärandeprocessen vid Interprofessionellt lärande ur handledarteams perspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Catarina Isgren; [2023]
  Nyckelord :Supervisor team; Supervision; Interprofessional education IPE ; Interprofessional supervision; Interprofessional collaboration; Interprofessional training ward; Learning process; Handledarteam; Handledning; Interprofessionellt lärande IPL ; Interprofessionell handledning; Interprofessionellt samarbete; Lärandeprocess;

  Sammanfattning : Background: Interprofessional education (IPE) is a way to make students in healthcare professions equipped with the collaborative skills required for today’s complex healthcare. In clinical placements students from health profession programs can learn with, from and about each other so that they can collaborate effectively and deliver high-quality healthcare. LÄS MER