Sökning: "läsförståelse lässtrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden läsförståelse lässtrategier.

 1. 1. Kan intensivträning med reciproka textsamtal leda till bättre läsförståelse och läsintresse? : En jämförande studie mellan träning i mindre grupp och ordinarie helklassundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annika Pettersson; Annika Åström; [2019]
  Nyckelord :interventioner; lässtrategier; avkodning; ordförråd; inferenser; förförståelse;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate whether intensive training with reciprocal teaching in a smaller group in grade 3 can lead to improved reading comprehension and reading interest for children with reading impairment. A comparison was made between the intervention in a smaller group and regular class-room instruction. LÄS MER

 2. 2. Inkludering, hur, varför och för vem? : En kunskapsöversikt om hur inkludering kan främja elevers läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Danielsson; Filippa Lima; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisning;

  Sammanfattning : Tack vare Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått stort genomslag i världen. Inkludering är idag ett centralt begrepp och inte minst i skolan. Syftet med översikten var att undersöka vad som kännetecknar forskning om inkluderande arbetssätt i läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Erfarna lågstadielärares tankar om att undervisa i läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Belma Sabanovic; Jenny Fridh; [2019]
  Nyckelord :avkodning; förkunskaper; läsflyt; läsförståelse; läsförståelsestrategier; lässtrategier; undervisning;

  Sammanfattning : Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar sett att undervisning i läsförståelse bedrivs på olika sätt, vilket gjort att vi kommit att fundera kring vad som påverkar undervisningssätt. Syftet med studien är att sätta oss in i och ta reda på hur erfarna lärare arbetar med läsförståelse, vilken/vilka metoder de använder samt vilka hinder och möjligheter man som lärare kan tänkas möta vid undervisning i läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. På vilket sätt kan elevers läsförståelse utvecklas genom lässtrategier?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zahra Mahdi; Matilda Lindemann; [2019]
  Nyckelord :läsa; läsförståelse; lässtrategier; läsutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskning säger om elevers utveckling av läsförståelse. Vi har arbetat med frågeställningen “På vilket sätt kan elevers läsförståelse utvecklas genom lässtrategier?”. LÄS MER

 5. 5. Att läsa mellan raderna. Om flerspråkiga elevers avancerade läsförståelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lindholm; [2018-11-15]
  Nyckelord :Flerspråkighet; avancerad läsförståelse; dialogisk undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen skrivs inom ramen för ett VR-finansierat projekt, Läsamellan raderna, som handlar om huruvida en dialogbaseradundervisning ger elever bättre förutsättningar att utveckla sin läsning, änen mer traditionell monologisk undervisning. Tio klasser (årskurs sju)från fyra olika skolor har deltagit i den så kallade experimentgruppenoch lärarna i studien har följt ett dialogiskt undervisningsupplägg. LÄS MER