Sökning: "låg klass"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden låg klass.

 1. 1. Skönlitteratur - "något av det viktigaste vi gör" : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med lässtrategier och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; Reading strategies; Motivation; Teachers’ perspective; Skönlitteratur; Lässtrategi; Motivation; Lärares perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen kring hur lärare i årskurs 4–6 förhåller sig till olika lässtrategier i relation till skönlitteratur samt hur lärare motiverar elever till läsning av skönlitterära verk. Studiens undersökningsmetod var kvalitativa intervjuer med hög grad av standardisering och låg grad av strukturering. LÄS MER

 2. 2. Övergången mellan låg- och mellanstadiet. Har storleken betydelse? : En studie om lärares tillvägagångssätt vid övergången från lågtill mellanstadiet, samverkan mellan stadierna och om det skiljer sig beroende på skolans storlek.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Nilsson; Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Skolstorlek; Övergång.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur låg- och mellanstadielärare hanterar övergången mellan 3:e och 4:e klass. Studien har undersökt hur samverkan mellan låg- och mellanstadielärare fungerar, vilket tillvägagångssätt och styrdokument som används vid övergången och vilket informationsutbyte som görs mellan den överlämnande och den mottagande läraren. LÄS MER

 3. 3. Kan sociala jämförelser hjälpa studenter att lägga ner mer tid på sina studier?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Berg; Oskar Bärnström; [2021]
  Nyckelord :Social jämförelse; Spelifiering; Studiemotivation; Studietid; Topplista;

  Sammanfattning : Forskning visar att införandet av distansstudier under covid-19 pandemin bidragit till att studenters motivation och studietid överlag har minskat. Detta verkar oroväckande genom antagandet att mer studietid är korrelerat med bättre akademiska resultat. Därför är verktyg för att öka studenters studietid av intresse. LÄS MER

 4. 4. Parnassen, pengarna eller päronen? : En kvantitativ studie av kopplingen mellan socioekonomisk bakgrund och sociokulturella samt socioekonomiska värderingar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Olsson; Robert Rehe; [2021]
  Nyckelord :Värderingar; postmaterialism; höger - vänster; socioekonomisk bakgrund; primärsocialisering; socialisering; utbildning; klass; European Values Survey;

  Sammanfattning : Sambandet mellan individers klassbakgrund och utbildningsbakgrund med nuvarande värderingar i sociokulturella respektive socioekonomiska dimensioner undersöks. En genomgång av tidigare forskning, såväl kvantiativ, kvalitativ, som samhällsteori, ger flera konkreta hypoteser som testas. LÄS MER

 5. 5. Brandrisker i däckhotell : Är samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd tillräckligt?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Emil Öhrling; [2021]
  Nyckelord :Tire hotels; Fire risks; Fire load; Fire protection in buildings; Däckhotell; Brandrisker; Brandbelastning; Byggnadstekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka de risker som finns i samband med brand i däckhotell, samt utvärdera om samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd är tillräckligt för att hantera risknivån. Samhällets krav i studien är Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändring till och med BFS 2020:4 (BBR) och den kravställning som sker i enlighet med förenklad dimensionering. LÄS MER