Sökning: "låtsaslek"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet låtsaslek.

 1. 1. Pedagogers och barns syn på fri lek -låtsaslek, roll-lek och fantasilek : En etnografisk studie i intervjuformat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kaspar Svedenman; [2021]
  Nyckelord :fantasilek; fri lek; förskola; låtsaslek; roll-lek;

  Sammanfattning : Titel: Pedagogers och barns syn på fri lek - låtsaslek, roll-lek och fantasilek. Författare: Kaspar Svedenman Denna studie bygger på intervjuer med pedagoger och barn på en förskola. Metoden jag har utgått från är en etnografisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ undersökning. Den har skett inomhus på en förskola. LÄS MER

 2. 2. "Vi fortsätter väl imorgon eller nåt" : En komparativ läsning av lekskildringar i bilderböckerna Vi måste till jobbet (2019) av Pija Lindenbaum och Gropen (2018) av Emma Adbåge

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emilia Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Vi måste till jobbet; Gropen; Pija Lindenbaum; Emma Adbåge; bilderbok; lekteori; låtsaslek; lekarena; maktgivande lek;

  Sammanfattning : Children’s play has been a recurring theme throughout the history of picture books for children,  perhaps because of its utter relevance in young children’s lives. Pija Lindenbaum and Emma  Adbåge are two authors of Swedish contemporary picture books who often explore depictions of  play. LÄS MER

 3. 3. Genus i förskolan : Barns konstruktion av genus i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Norén; Emelia Sellin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :fri lek; genus; konstruktion; kön; lekroll; låtsaslek; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka hur barn konstruerar genus i den fria leken på förskolan. Studien var av kvalitativ karaktär och utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Observation av barn i den fria leken var den valda metoden för datainsamling och denna registrerades med hjälp av observationsschema och ljudinspelning. LÄS MER

 4. 4. "Vad håller ni på med?! Sluta slåss!" : En vetenskaplig essä om barns fysiska lekar i förskolans fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Topolog; [2019]
  Nyckelord :Children’s Perspective; Fantasy Play; Freedom; Indoor Play; Learning; Peer Cultures; Physical Play; Play Fighting; Preschool; Pretend Play; Zone of Proximal Development; Barns Perspektiv; Bråklek; Fantasilek; Frihet; Fysisk Lek; Förskola; Inomhuslek; Kamratkulturer; Låtsaslek; Lärande; Proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Denna essä avser att uppnå en djupare förståelse om vad barns fria lek och fysiska lek innebär i förskolan och på vilket sätt fysisk lek bidrar till barns lärande och värdegrundsarbete, genom reflektioner med hjälp av mina erfarenheter och vetenskapliga teorier. Fokus riktas mot barnens inomhuslek. LÄS MER

 5. 5. Små barns utforskande i vattenlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sofie Börjesson; Veronica Holmberg; [2012]
  Nyckelord :utforskande; matematik; små barn; vattenlek;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundI läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998, rev 2010) står det att barnen ska genom sin dag i verksamheten söka och inta ny kunskap med hjälp av att leka, umgås med andra, utforska omgivningen och skapa på olika sätt, de ska även undersöka olika fenomen och prata med andra barn och vuxna samt reflektera över det som de gjort. Detta tillsammans med litteratur från forskare sammanfattar allt vad bakgrunden behandlar på ett bra och övergripande sätt som ger en kunskap om barns lek och lärande och matematik i förskolan. LÄS MER