Sökning: "martin buber"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden martin buber.

 1. 1. Mötet mellan det professionella och privata : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och konstruktioner av klientrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gabriela Castillo; Jimi Månsson; [2019]
  Nyckelord :client relationships; social workers; power in client meetings; social work discretion; professional and personal; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore social workers’ experiences of their client relationships. More specifically we wanted to explore in which way the social workers experience that their position of power affect them in the client meetings and in what way they experience that the organization, both direct and indirect, affect the development of a good client relationsships. LÄS MER

 2. 2. Relationsskapande i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om mellanmänskliga möten mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Jutterdal; [2019]
  Nyckelord :relationships; preschool; Martin Buber; the interhuman; interview; relationsskapande; förskola; Martin Buber; det mellanmänskliga; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar relationsskapande med barn och om det i en tid då förskolans kunskapsuppdrag förstärks i deras beskrivningar finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber beskriver som det mellanmänskliga. Bubers dialogfilosofi och hans begrepp Jag och Du, Jag och Det, det sociala och det mellanmänskliga utgör studiens teoretiska ramverk. LÄS MER

 3. 3. Existentiella Möten : Att bemöta barns existentiella frågor och upplevelser på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Kollberg; [2019]
  Nyckelord :lifequestions; childrens existential questions; responding; fronesis; praxis; scientific discourse; religion; signature spirituality; livsfrågor; barns existentiella frågor; bemötande; fronesis; praxis; naturvetenskaplig diskurs; religion; möten; signature spirituality;

  Sammanfattning : Denna essä utgår ifrån fyra gestaltningar av mitt eget dilemma i relation till bemötande av barns existentiella frågor på förskolan. Detta följs upp med fältstudie på en förskola som undersöker andra pedagogers bemötande. Gestaltningarna och fältstudien ställs mot existensfilosofiska teorier och svensk och engelsk forskning. LÄS MER

 4. 4. Humility in Interpersonal Relationships

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Renard Tatsuya Robles; [2019]
  Nyckelord :Humility; virtue; relationships;

  Sammanfattning : This paper aims to establish a conception of humility which can be of use in nurturing interpersonal relationships of intrinsic value. The conception of humility asserted herein is a doxastic one that demands that an individual make an as-accurate-as-possible estimation of her knowledge, merits, and accomplishments in relation to others, in relation to the totality of knowledge, merits, and accomplishments, both actual and possible, of humankind, and in relation to an ideal. LÄS MER

 5. 5. Platsens betydelse för praktisk klokhet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eva Solhäll; [2019]
  Nyckelord :practical knowledge; place; interplay; existence; perception; relationship; intersubjectivity; reflection; health garden; naturebased interventions; existential health; praktisk kunskap; praktisk klokhet; plats; samspel; existens; varseblivning; relation; intersubjektivitet; reflektion; hälsoträdgård; naturunderstödda interventioner; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : Through my own professional experience, the essay explores how place may have significance for exercising practical knowledge. It also sheds light on the conditions and qualities surrounding my, as therapist, presence in interpersonal meetings, as well as perspectives in relation to meetings around life issues. LÄS MER