Sökning: "mikro- makroperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden mikro- makroperspektiv.

 1. 1. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 2. 2. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER

 3. 3. Svenskars attityd till immigrationens inverkan på ekonomin : En kvantitativ studie om attitydförändringar inom utbildningsgrupper i en ekonomisk kontext år 2002 och år 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronica Guldbrandsen; Lise Madsen; [2016]
  Nyckelord :Attityd till immigration; svenskars utbildningsnivå; konkurrens på arbetsmarknaden; attityd över tid; immigranters utbildningsnivå; ekonomiskt perspektiv; okvalificerad och kvalificerad arbetskraft.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad svenskar har för attityd till immigrationens inverkan på Sveriges ekonomi. Vi tittar på hur attityden har förändrats mellan år 2002 och 2014 samt vad det finns för skillnader i attityd mellan låg- och högutbildade svenskar. LÄS MER

 4. 4. Den svenska gröna bloggosfärens sociala nätverk : En kartläggning av dess nätverksstruktur och aktörer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sofia Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Social nätverksteori; bloggosfär; sociala nätverk; Issue Crawler;

  Sammanfattning : Sociala rörelser existerar på Internet i form av sociala nätverk med syftet att förändra ett samhälleligt tillstånd utan att utnyttja etablerade kanaler. Den här uppsatsen fokuserar på hur miljö framställs och diskuteras i ett svenskt konsumtionssamhälle genom att synliggöra det länknätverk som bygger upp det sociala nätverk som omger den svenska gröna bloggosfären. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och handledarbeteenden : om yngre arméofficerares ledarskap i handledningssituationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Jason Martin; [2015]
  Nyckelord :Leadership; management; leader style; tutoring.; Ledarskap; chefskap; ledarstil; handledarskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska arméofficerares ledarskap i rollen som handledare i den svenska Försvarsmakten. Studien beskriver och karaktäriserar handledarbeteenden i handledarrollen samt vilka ledarstilar som kan observeras i dessa handledarbeteenden. LÄS MER