Sökning: "miljöns betydelse för kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden miljöns betydelse för kommunikation.

 1. 1. Hur närstående till patienter upplever vård i livets slutskede på sjukhus : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angela Rotondo; Malin Sandgren; [2022]
  Nyckelord :Relatives; Experience; Terminal care; Hospital; Närstående; Upplevelse; Livets slutskede; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede är den senare fasen i det palliativa vårdskedet och bygger på en holistisk människosyn. Palliativa vårdens värdegrund beskrivs med fyra ord, närhet, helhet, kunskap och empati. Vård i livets slutskede syftar till att ge patient och närstående så god livskvalité som möjligt och lindra deras lidande. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse i förskola : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på lekens betydelse i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evlen Yalda; Nahrin Yalda; [2022]
  Nyckelord :Preschool play learning; Förskollärare lek lärande förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utöka våra kunskaper om förskollärares perspektiv i barns lek, studiens resultat har bearbetats utifrån kvalitativa forskningsansats där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där sju förskollärare tackade ja till att delta i vår studie. I resultat framkommer det att närvarande förskollärare, observationer och miljöns betydelse är väsentliga i leken eftersom det främjar barns lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. "Målet är ju att barnen ska sugas in i miljön" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jane Lönn; Evelina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; inomhusmiljö; material; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar förskolans lärmiljöer inomhus och hur de utformar den. Vi undersökte också hur förskollärare arbetar för att göra barnen delaktiga i utformningen. För att få fram deras uppfattningar använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Får äldre barn återhämtning på förskolan? : En intervjustudie om förskollärarnas erfarenheter av de äldre barnens återhämtning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nora Ström; Anna Johansson; [2022]
  Nyckelord :förskola; stress; välbefinnande; återhämtning; vila;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och tillvägagångssätt gällande de äldre barnens återhämtning i förskolan. Med hjälp av en kvalitativ metodinsamling intervjuades yrkesverksamma förskollärare för att få fram en mångfald av beskrivningar i arbetet med återhämtningen på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Den kommunikativa miljöns betydelse för språkutvecklingen : En studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Radovanovic; [2022]
  Nyckelord :Kommunikativ miljö; språkutveckling; tecken som stöd TAKK ; förskola;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur den kommunikativa miljön inom den pedagogiska verksamheten bidrar till barnens språkutveckling. Den metod som används i studien är både kvantitativ och kvalitativ. En enkät sändes ut till tre förskolor för att besvara den kvantitativa undersökningen. LÄS MER