Sökning: "needs thwarting"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden needs thwarting.

 1. 1. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 2. 2. Det sociala stödets betydelse för skadade idrottares psykologiska välbefinnande under rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tobias Tisell; Johan Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Grundläggande psykologiska behov; Psykologiskt välbefinnande; Motivation; Skadade idrottare; Rehabilitering; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om skadade idrottares upplevda autonomistöd under rehabiliteringen hade en indirekt effekt på: (a) positiva affekter genom behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation, samt (b) negativa affekter genom behovsfrustration och kontrollerande motivation. Utifrån syftet utformades två hypotesmodeller som testades genom varsin medieringsanalys. LÄS MER

 3. 3. MOTIVATION IN HIGH-LEVEL ROLLER DERBY : ATHLETES’ EXPERIENCED PEER MOTIVATIONAL CLIMATE AND BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maurine Filip; [2017]
  Nyckelord :Roller Derby; Basic Needs Satisfaction; Achievement Goal Theory; Peer Motivational Climate;

  Sammanfattning : The motivation behind the revival and development of roller derby may provide valuable insight to the structure of established sports regarding athlete engagement, drop-out, and well-being. To investigate the relationship of the cross-theoretical concepts, self-reported satisfaction and thwarting of basic psychological needs, and peer motivational climate of 255 high-level flat track roller derby athletes was examined in a cross-sectional design. LÄS MER

 4. 4. MÅLSÄTTNING OCH MOTIVATION INOM GYMTRÄNING : En kvantitativ studie baserad på gymaktiva vuxna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Caroline Forslöf; Sandra Widén; [2016]
  Nyckelord :achievement goal theory; exercise; self-determination theory; thwarting; behovsfrustration; målorienteringsteorin; självbestämmande teorin; träning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att undersöka sambandet/effekten mellan målsättning, behovstillfredsställelse, behovsfrustration, motivation och träningsfrekvens bland gymaktiva vuxna. Utifrån två arbetsmodeller utformades två hypoteser som testades via medieringsanalyser. LÄS MER

 5. 5. Motivationsklimatet och hälsofaktorer : En studie på innebandyspelare i den svenska Superligan

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Linelius Ljungman; [2013]
  Nyckelord :Motivationsklimat; självbestämmandeteorin; hälsa;

  Sammanfattning : Det motivationsklimat som omger idrottare kan påverka såväl deras prestation som deras välbefinnande. Med utgångspunkt i självbestämmandeteorin undersöktes hur motivationsklimatet såg ut, vilka styrkor det hade och vilka eventuella hälsorisker det kunde skapa i en grupp innebandyspelare i Superligan. LÄS MER