Sökning: "basic psychological needs"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden basic psychological needs.

 1. 1. Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helen Räisä Junehag; Alexia Rehnberg; Jamila Hotak Momand; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; motivation; Self-determination theory; lärare; hjälpvillighet; autonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. LÄS MER

 2. 2. Effekten av digitala autonomistödjande textmeddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation till motion och motionsbeteende : en interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Heidi Blyh; Jonas Segerlund; [2021]
  Nyckelord :ANOVA; need support; RCT; repeated measure; SDT; ANOVA; behovsstöd; RCT; SDT; upprepade mätningar;

  Sammanfattning : Baserat på Self-Determination Theory (SDT) och en randomiserad kontrollstudiedesign undersöktes effekten av autonomistödjande textmeddelanden i jämförelse med neutrala meddelanden eller inga meddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation, och aktivitetsnivå. Digital kvantitativ datainsamling användes där webbenkäterna skickades ut tre gånger till deltagarna, innan, under samt efter intervention. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarvarumärkets betydelse : -för ett varuproducerande företag på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Segerbäck; Carolina Wåhleman; [2020]
  Nyckelord :Employer brand; attribute; EVP; psychological contracts; live the brand; employer branding ambassadors; Arbetsgivarvarumärke; attribut; EVP; psykologiska kontrakt; arbetsgivarvarumärkesambassadörer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom ett medarbetarperspektiv få en fördjupad förståelse för konceptet arbetsgivarvarumärke och vad som uppfattas attraktivt i ett varuproducerande företag på landsbygden. För att uppnå syftet har ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Föräldrainvolvering som moderator för relationen mellan de tre grundläggande psykologiska behoven och målorientering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Joel Åberg; Martin Gibson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to (a) examine the relationship between the three basic psychological needs of the self-determination theory, parental involvement and goalorientation and (b) examine if parental involvement moderates the relationship between the three basic psychological needs and goal-orientation in youth soccer players. A panel study was made with 69 participants in the ages 15-18 years (M=15. LÄS MER

 5. 5. Kan idrott och hälsa motivera till fortsatt elitidrottssatsning? : Ett självbestämmandeperspektiv på friidrottsflickors retrospektiva upplevelse av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jakob Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; elitidrottssatsning; motivation; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : In Sweden 90% of all children have some time during their childhood come in contact with sports associations, but less than half of them are left in the sport environment when they turn 20. This makes less elite athletes to come out of the country of Sweden. LÄS MER