Sökning: "non-fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet non-fiction.

 1. 1. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 3. 3. Vom Abflug bis zur Landung. Eine schwedisch-deutsche Übersetzungsanalyse von Nominalisierungen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Eva Botéus; [2021]
  Nyckelord :Nominalization; nominal style; economic text; Swedish; German; verbal style; translation; translation shifts;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the nominal style in translation, based on the language pair Swedish-German. The non-fiction source text (a Swedish economic text), which was used as material for this study, was translated by the author into German before the actual analysis was carried out. LÄS MER

 4. 4. De overdracht van Nederlandse getuigenisliteratuur naar Zweden : In welk opzicht verschillen de besluiten om vier getuigenisboeken in het Zweeds te laten vertalen en uitgeven Hoe ziet de receptie van deze boeken uit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nederländska

  Författare :Karna Larsson-Toll; [2021]
  Nyckelord :Literature transfer; selection; reception; peripheral languages; Dutch books to Sweden; Anne Frank; Etty Hillesum; witness literature; Holocaust literature; non-fiction; publishers; translators; critics; intercultural intermediaries; translation subsidies; reviews; pole coherence; core-periphery model; sociology of translation; transnational pole coherence; small-scale and large-scale poles.; Literaire overdracht; selectie; receptie; perifere talen; Nederlandse boeken naar Zweden; Anne Frank; Etty Hillesum; getuigenisliteratuur; uitgevers; vertalers; critici; interculturele bemiddelaars; subsidie; recensies; center-periferie model; sociologie van vertaling; kleinschalige en grootschalige circulatie.;

  Sammanfattning : In this case study four non-fiction books are being accompanied on their way from the Netherlands to the public in Sweden, that is from one peripheral language into another. Where did the initiative come from? Were there any subsidies and did that matter? What kind of publishers were involved and were there also other agents involved? Who were the most important cultural mediators? How were the books framed in order to be noticed in the new country? How does all this fit in with the sociological theory of transnational cultural transfer? It turned out that these books more or less followed the expected path with a few exceptions: Two of the books were published by large-scale publishers in Sweden although they had not proved to be successful in the Netherlands. LÄS MER

 5. 5. Generella eller ämnesspecifika lässtrategier i Läslyftet? : En undersökning av Läslyftets modul för lässtrategier för sakprosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Tore Ruthér; Anna Musicanti; [2021]
  Nyckelord :Läslyftet; lässtrategier; sakprosa; Shanahan Shanahan; Palincsar Brown;

  Sammanfattning : Läslyftet är ett fortbildningsprojekt som Skolverket startade 2013. Genom en dokumentstudie analyseras en av Läslyftets moduler, Lässtrategier för sakprosa, som har som syfte att behandla lässtrategier för sakprosa och visa hur en explicit undervisning om läsning kan utveckla elevernas förståelse. LÄS MER