Sökning: "omorganisering socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden omorganisering socialt arbete.

 1. 1. Försörjningsstöd 2.0 : En kvalitativ innehållsanalys handläggarrobotens implementering och ledarnas nya roll och funktion inom försörjningsstöd i en kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oskar Konradsson; Jesper Grundström; Simon Gullsby; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; arbetsmiljö handläggarrobot och omorganisering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att framföra olika ledares upplevelse kring handläggarrobotaroch vilka förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv i en kommun i Sverige,samt hur ledarskapets roll och funktion sett ut i en sådan organisation. Studiens fokusundersöktes genom frågeställningarna: (1) Hur har ledarrollen i organisationen sett ut underimplementeringen av handläggarrobotar? Och; (2) Hur påverkar implementeringen avhandläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? En gruppintervju genomfördes med tvåolika ledare i en kommun i Sverige utifrån en semistrukturerad intervjumall. LÄS MER

 2. 2. Hur anställda inom den psykiatriska vården upplever sitt arbete och sin arbetssituation : En kvalitativ studie.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Freja Östby Jansson; [2019]
  Nyckelord :Skötare; psykiatrisk vård; omorganisering; kontroll; kommunikation; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ studie om personer vilka arbetar inom psykiatrisk vård och deras upplevelse av sitt arbete och sin arbetssituation. För att undersöka detta har fyra personer vilka arbetar med psykiatrisk vård intervjuats i mellan 30 till 50 minuter. LÄS MER

 3. 3. Den upplevda kommunikationen under en omorganisering utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingela Nilsson; Malin Öqvist; [2018]
  Nyckelord :communication; management; manager; co-workers; reorganization; notices; lay off; kommunikation; ledning; chef; medarbetare; omorganisering; varsel; uppsägning.;

  Sammanfattning : Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans kan vi göra en bra verksamhet bättre : En studie om enhetschefer, samordnare och boendehandledares uppfattningar om deras arbete och funktioner på ett HVB-hem i en tid av omorganisering och ökad belastning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lovisa Ingemansson; Rebecca Nikolausson; [2016]
  Nyckelord :Social workers; unaccompanied children; residential care homes; collaboration; discretion; Socialarbetare; ensamkommande flyktingbarn; HVB-hem; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the collaboration between the head of unit, coordinators and accommodation supervisors in a residential care homes for children. It also aims to critically analyze how the staff experience the effects of an increased workload which caused the organization to the reorganize. LÄS MER

 5. 5. Socialpsykiatri i utveckling En kvalitativ studie om arbetssätt, aktiviteter och mål inom Hallsbergs socialpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnea Olsson; Anders Myrman; [2016]
  Nyckelord :socialpsykiatri; psykisk funktionsnedsättning; aktiviteter; återhämtning; bemötande; målsättning.;

  Sammanfattning : Den målgrupp som socialpsykiatrin riktar in sig på är individer som anses ha så omfattande psykiska funktionshinder att dessa utgör hinder för att leva ett normalt liv utan stöd. Socialpsykiatrin är en kommunal form av öppenvård som uppkommit efter den svenska psykiatrireformen 1995, och som fortfarande är under utveckling. LÄS MER