Sökning: "opinionsbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet opinionsbildning.

 1. 1. "The Good Guys"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Björkman; Aleksandra Boskovic; [2022]
  Nyckelord :Corporate Social Advocacy; opinionsbildning; varumärkeskommunikation; sociala medier; varumärkeslojalitet; woke-washing; company-cause fit; livsmedelsindustri; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka förståelsen för det relativt nya fenomenet Corporate Social Advocacy genom att undersöka hur det kommuniceras på sociala medier idag och hur budskapen mottas av konsumenter. För att besvara studiens frågeställningar har empiriskt material samlats in i form av två virtuella kvalitativa fokusgruppsintervjuer med deltagare från två olika generationer: generation X och generation Z. LÄS MER

 2. 2. Art of Propaganda! : Operation Market Garden as viewed by New York Times

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Sakarias Mengestab; [2022]
  Nyckelord :Operation Market Garden; New York Times; News; Media; Reports;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att fokusera på propaganda utifrån tidningsmedian New York Times under Operation Market Garden. Detta skedde under de sista faserna av andra världskriget. Studien argumenterar om opinionsbildning inom Market Garden. LÄS MER

 3. 3. Svensk frikyrklighet och högerpopulism: immun eller mottaglig? : en jämförande idéanalys av evangelikal kristen opinionsbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :André Casselbrant; [2022]
  Nyckelord :Cas Mudde; right wing populism; populist radical right; populism; nationalism; Magnus Hagevi; religion and politics; free churches; evangelicalism; Dagen; Världen idag; Sändaren; opinion formation; Christian Democrats; Sweden Democrats; domestic politics; Cas Mudde; högerpopulism; högerradikal populism; populism; nationalism; Magnus Hagevi; religion och politik; frikyrkorörelser; evangelikalism; Dagen; Världen idag; Sändaren; opinionsbildning; Kristdemokraterna; Sverigedemokraterna; inrikespolitik;

  Sammanfattning : Is religion a vaccine against radical right populism? The opposite has often been taken for granted in many debates. This study tests the theory of religious immunity by examining three Swedish evangelical newspapers: Dagen, Världen idag and Sändaren. LÄS MER

 4. 4. Opinionsbildning för ett jämställt arbetsliv? : En kvalitativ fallstudie om intresseorganisationen Ledarna och dess ställningstagande i jämställdhetsdebatten

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Gustafsson; Malva Hornfelt; [2022]
  Nyckelord :Equality; institutionalism; decoupling; isomorphic processes; translation of ideas; trade unions.; Jämställdhet; institutionalism; särkoppling; isomorfism; idéspridning; intresseorganisationer;

  Sammanfattning : Datum: 2022-05-30  Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Amanda Gustafsson (98/01/23) och Malva Hornfelt (95/11/21) Titel: Opinionsbildning för ett jämställt arbetsliv? Handledare: Magnus Linderström  Nyckelord: Jämställdhet, institutionalism, särkoppling, isomorfism, idéspridning, intresseorganisationer Forskningsfrågor: Övergripande fråga; Vilka institutionella förhållanden och processer återfinns i opinionsbildningen om jämställdhet?  Underfrågor; Hur kommer idéspridning till uttryck i Ledarnas opinionsbildning? Hur positionerar sig Ledarna i förhållande till isomorfa processer? Hur framställs Ledarnas opinionsbildning och uttalanden i förhållande till särkoppling? Syfte: Studiens syfte är att undersöka Ledarna och deras ställningstaganden kring jämställdhet utifrån ett institutionellt perspektiv, för att skapa djupare förståelse för de institutionella förhållanden och processer som försvårar aktualiseringen av jämställdhet i praktiken. Metod: I studien används en kvalitativ fallstudiemetodik och en tematisk dokumentanalys som främsta verktyg. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan inte göra mitt jobb som i vanliga fall, det gör ju ont i hjärtat någonstans” : En kvalitativ studie om yrkesverksamma på kvinnojourers upplevelser av att arbeta, bemöta och kommunicera med våldsutsatta kvinnor under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Siri Winblad; Agnes Gran; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; women shelter; men’s violence against women; street-level bureaucrats; discretion; treatment; and communication; Covid-19; kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; bemötande och kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ studie med yrkesverksamma på kvinnojourer runt om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma på kvinnojourer har upplevt det att arbeta på en kvinnojour samt hur deras bemötande och kommunikation gentemot våldsutsatta kvinnor har påverkats under tiden för pandemin. LÄS MER