Sökning: "organizational justice"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden organizational justice.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. The World Social Forum under Criticism : A literature study of its role

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Victoria Vargas; [2020]
  Nyckelord :World Social Forum; global civil society; social justice; transnational public sphere; the 2030 Agenda; the 17 SDGs; development policies;

  Sammanfattning : Global social injustice and inequalities remain deeply embedded in our globalized world, often explained as a consequence of the current economic structures and institutions. Therefore, there has been an increase in arenas that attracts mobilization of the global civil society to oppose the neoliberal economic globalization and combat social injustices and inequalities. LÄS MER

 4. 4. Prediktorer för högskolelärares avsteg från regler och intention till regelefterlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Johansson; [2020]
  Nyckelord :university; higher education institution; teacher; examiner; public sector official; rule-breaking; rule compliance; högskola; universitet; lärare; examinator; avsteg från regelverk; regelefterlevnad; regelbrott; statstjänsteman; myndighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Som statsanställda ska lärare vid Sveriges statliga universitet och högskolor lojalt följa de regler som gäller för verksamheten. Mer kunskap behövs dock kring de faktorer som predicerar högskolelärares förhållningssätt till och arbete i enlighet med det regelverk som gäller i kontakten med studenterna och vid bedömning av studentprestationer. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av organisatorisk osäkerhet, procedural rättvisa och organisationsidentitet vid en potentiell organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Hörvallius; Mathilda Nedelius; [2020]
  Nyckelord :Organizational uncertainty; procedural justice; emotional and cognitive organizational identity; Organisatorisk osäkerhet; procedural rättvisa; emotionell och kognitiv organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka arbetstagares upplevelser av organisatorisk osäkerhet, procedural rättvisa och organisationsidentitet vid en potentiell organisationsförändring. Den potentiella organisationsförändringen skulle innebära en separering av ett affärsområde från resterande koncernen. LÄS MER