Sökning: "pedagogisk miljö lek lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden pedagogisk miljö lek lärande.

 1. 1. Lekens betydelse i förskola : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på lekens betydelse i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evlen Yalda; Nahrin Yalda; [2022]
  Nyckelord :Preschool play learning; Förskollärare lek lärande förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utöka våra kunskaper om förskollärares perspektiv i barns lek, studiens resultat har bearbetats utifrån kvalitativa forskningsansats där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där sju förskollärare tackade ja till att delta i vår studie. I resultat framkommer det att närvarande förskollärare, observationer och miljöns betydelse är väsentliga i leken eftersom det främjar barns lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. “Vadå fri lek? Är de fängslade annars?” : En kvalitativ studie om lärares utsagor om den fria leken på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jonathan Persson Dahl; Tilda Gyllix; [2022]
  Nyckelord :fri lek; fritidshem; lärares resonemang; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om den fria lekens betydelse och organisation på fritidshemmet från ett lärarperspektiv. För att synliggöra lärares resonemang om den fria leken har kvalitativa intervjuer med åtta lärare från två skolor genomförts. LÄS MER

 3. 3. Det pedagogiska rummet : En visuell miljöanalys med fokus på barns självständighet och valmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Andersson; Louise Holm; [2021]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk miljö; visuell miljöanalys; grundad teori; kodning;

  Sammanfattning : Enligt styrdokument och riktlinjer ska förskolans verksamhet erbjuda barnen en god miljö där det finns möjligheter till varierade aktiviteter som både inspirerar och uppmuntrar barnen till lek, lärande och samspel. Den fysiska miljön som den dagliga verksamheten erbjuder har en stor betydelse för varje barns lärande. LÄS MER

 4. 4. Utevistelse eller utomhuspedagogik? En didaktisk analys av förskollärares reflektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Huotari; [2020]
  Nyckelord :didaktik; förskola; förskolegård; lärandet; miljö; undervisning; utemiljö; uteverksamhet; utevistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : AbstractUtemiljön påstås inom utomhuspedagogiken inte bara vara en inspirationskälla, eller en plats för barnens eget upptäckande och lek, utan en plats för aktivt lärande. Med utevistelsen som ett verktyg kan läroplansmålen uppfyllas, men är det en pedagogisk utevistelse med didaktisk planering som bedrivs och kan kallas utomhuspedagogik eller hur används utemiljön för barns utveckling och lärande i förskolor? Hur bedrivs uteverksamheten på förskolor? Hur används utemiljön för barns utveckling och lärande i förskolor? Vad definieras som utomhuspedagogik av förskollärare? Mitt syfte är att spåra utomhusvistelsens kopplingar till lärandet i förskolor genom granskning av vad förskollärare säger om bedrivandet av utomhuspedagogik i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Vad sägs om genus? : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om genus i relation till förskolans pedagogiska miljö med fokus på barns lek. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Åberg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; pedagogisk miljö; genus; könsmönster;

  Sammanfattning : Forskning visar hur förskolor i Sverige inte når läroplanens mål i arbetet med jämställdhet samt att flickor och pojkar ofta bemöts utifrån kön och mer sällan som individer. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare talar om genus i relation till förskolans pedagogiska miljö med fokus på barns lek. LÄS MER