Sökning: "reading difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade orden reading difficulties.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Matematikuppgifters utformning påverkar elevers resultat : En jämförelse mellan textbaserade och bildbaserade uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sebastian Karlsson; [2022]
  Nyckelord :textbaserade uppgifter; bildbaserade uppgifter; läsförmåga; lässvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i elevers resultat mellan textbaserade uppgifter och bildbaserade uppgifter, om eventuella skillnader går att finna mellan könen samt mellan elever med självupplevda lässvårigheter och elever utan självupplevda lässvårigheter i matematik på området geometri. Detta testas genom att låta elever i årkurs nio genomföra ett prov som innehåller uppgifter som är både textbaserade och bildbaserade. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter hos lågstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Yousif; Katarina Zubak; [2022]
  Nyckelord :dyslexi; flerspråkighet; grundskola; lågstadieelever; lässvårigheter och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av tio vetenskapliga artiklar svarat på följande frågeställningar: Vilka svårigheter kan elever med dyslexi och flerspråkiga elever möta i läs- och skrivundervisningen? Hur yttrar sig svårigheterna i undervisningen?Resultatet visar olika svar utifrån tre teman som vi har utgått ifrån. Det första temat är “läs- och skrivsvårigheter i undervisningen”, där stavning blir ett bekymmer för elever eftersom de har svårt att producera längre texter. LÄS MER

 5. 5. Tidiga insatser för elever på lågstadiet i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Elisabeth Stenbaek; [2022]
  Nyckelord :Motivation; samverkan; specifika läs- och skrivsvårigheter; språklig sårbarhet; tidig stödinsats;

  Sammanfattning : SyfteBidra med kunskap om lärares och speciallärares beskrivningar och förståelse av tidiga insatser för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter på lågstadiet samt deras beskrivning av samverkan kring insatserna. Frågeställningar Vad uppfattar lärarna och speciallärarna att tidiga insatser är för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? Hur beskriver några lärare och speciallärare att de undervisar elever efter indikation på misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? Hur beskriver lärare och speciallärare att samarbetet ser ut kring tidiga insatser för elever i misstänkta specifika läs- och skrivsvårigheter? TeoriUppsatsen vilar på Lev S. LÄS MER