Sökning: "realiseringsarena"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet realiseringsarena.

 1. 1. Hur skulle myran må? - En intervjustudie om hur djur framställs och används i utbildningssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dejla Krcic; Milica Peric; [2020]
  Nyckelord :Proximala utvecklingszonen; Mediering; Läroplansteori; Läroplan; Realiseringsarena; Transformeringsarna.;

  Sammanfattning : Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och har ett sociokulturellt- och läroplansteoretiskt perspektiv för att undersöka hur djur framställs i förskolan samt hur de kan användas som pedagogisk resurs. Studien är baserad på enskilda intervjuer med fyra förskollärare. LÄS MER

 2. 2. De osynliga flickorna : En kvalitativ studie av hur vetenskaplig kunskap om flickors ADHD implementeras i den pedagogiska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jill Hansen; Mattias Jakobsen; [2019]
  Nyckelord :ADHD; flickor; inkluderande lärmiljö; genusteori; samverkan; styrkedjan; vetenskaplighet; beprövad erfarenhet; formulerings- och realiseringsarena;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har vi, utifrån en kvalitativ ansats där vi använt implementeringsteori som analysinstrument, studerat hur vetenskaplig kunskap implementeras i pedagogisk praktik med utgångspunkt från flickor med ADHD. Vi har studerat skolans styrkedja i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Fritidshem + skolledning + specialpedagogik = blir vad? : En kvalitativ studie om hur fritidslärare och skolledning beskriver att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Francisca Alvarez Inostroza; Sara Wrang; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; Skolledningens roll; Elever i behov av särskilt stöd; Specialpedagogik; Inkludering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fritidslärare och skolledning beskriver samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker under fritidshemstiden. Underlaget för studien består av semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare och skolledning, där intervjuerna har analyserats tematiskt utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och ett samverkansperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation på fritidshem : En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån fritidslärares syn och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lara Al-Sabti; Ardeem Tarakgian; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidslärare; kvalitet; pedagogisk dokumentation; läroplansteori; realiseringsarena; systematiskt kvalitetsarbete; utvärdering; utveckling; FRIPP;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation i fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer i form av semistrukturerade frågor med sex fritidslärare i två olika fritidshemsverksamheter. LÄS MER

 5. 5. Att möjliggöra en fritidshemsverksamhet : En studie om uppfattningar hos personalen som arbetar på fritidshemmet gällande deras uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Eriksson; Klara Widmark; [2019]
  Nyckelord :Enkätundersökning; fritidshem; läroplanen; läroplansteori; formuleringsarena; transformeringsarena; realiseringsarena; meningsfull fritid; ramfaktorer; styrdokument; systematiskt kvalitetsarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på hur personalen som arbetar på fritidshemmet uppfattar sina möjligheter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid utifrån läroplanens mål och syfte för verksamheten. I strävan att komma fram till detta har vi valt att ta stöd av läroplansteoretiska begrepp såsom formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. LÄS MER