Sökning: "småbarnsavdelning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden småbarnsavdelning förskola.

 1. 1. Betydelsen av en trygg anknytning vid inskolning : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Sjöberg; Carina Lagerqvist; [2020]
  Nyckelord :Trygg anknytning; anknytningsperson; trygg bas; trygghetscirkeln; inskolning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan. De frågeställningar som vi ville undersöka var hur förskollärare beskriver trygg anknytning vid inskolning men även vilka svårigheter förskollärare upplever med att skapa en trygg anknytning vid inskolning samt hur förskollärare beskriver sin roll som anknytningsperson. LÄS MER

 2. 2. "Det har varit skönt att inte ha dessa himla bilarna" : En kvalitativ studie om de yngsta barnens val av lekmaterial

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Lisa Fogelström; Lina Ax; [2020]
  Nyckelord :förskola; småbarn; genus; lekmaterial; makt; positionering;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie där syftet är att utveckla kunskap om hur lekmaterial används på en småbarnsavdelning utifrån ett genusperspektiv. Studiens frågeställningar är: Vilket lekmaterial väljer flickor respektive pojkar? Hur använder flickor respektive pojkar lekmaterialet? Vilka uppfattningar har förskollärare om lekmaterial i den pedagogiska miljön? Studien utgår från den feministiska poststrukturalismens teoretiska begrepp makt och positionering. LÄS MER

 3. 3. Sågens och musikens betydelse för språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Orbal Sediqi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka sång och musikens betydelse för barns språkliga och motoriska utveckling på förskola. Vilka metoder används av pedagoger för att stärka och utveckla barns språk i förskolan? Studien genomfördes på två avdelningar på en förskola i Skåne där barn mellan ett och fem år har deltagit. LÄS MER

 4. 4. Barngruppsstorlek i förskolan : Förändringsarbete i praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva-Marie Karlsson; Julia Piipponen; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskola; kvalité; statsbidrag; förändringsarbete; likvärdighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket (2018) bedriver sedan 2015 ett utvecklingsarbete som strävar, med hjälp av ett riktat statsbidrag, att öka utbildningens likvärdighet och stärka förutsättningar i förskolan för att kompensera för barns olikheter. Det ekonomiska stödet är avsett att minska antalet barn i barngrupper, där de yngsta barnen är prioriterade. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers bemötande : Med fokus på genus i ett kvinnodominerat yrke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Andersson; Felicia Byhlin; Karin Haglund; [2017]
  Nyckelord :genus; förskola; män; pedagoger; bemötande; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten. Metod: Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. LÄS MER