Sökning: "socialkonstruktivism funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden socialkonstruktivism funktionshinder.

 1. 1. Hur ser du mig? - En studie om synsätt på elevers särskilda behov i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Brunlid; Rebecka Hällblad; [2018]
  Nyckelord :Funktionshinder; Särskilda behov; Fritidshem; Kategorisk modell; Relationell modell; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att få förståelse för de föreställningar personal i fritidshem har om funktionshinder. Syftet var även att undersöka uppfattningar hos yrkesverksam personal om elevers särskilda behov i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. Rätten att leva som andra : En kvalitativ studie om LSS-handläggares uppfattningar om LSS, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Kim Karlsson; [2016]
  Nyckelord :LSS; biståndshandläggare; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; ADHD;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka LSS-handläggarnas uppfattning om hur väl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tillgodose det behov av stöd som personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan ha (NPF) samt undersöka om LSS-handläggarna upplever att personer med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD är i behov av stöd via LSS. Metoden var kvalitativa intervjuer och resultatet analyserades utifrån relevant forskning och socialkonstruktivism samt gräsrotsbyråkratisk teori. LÄS MER

 3. 3. På många håll försämringar : En analys av nutida diskurser av normalisering, -myndighet och intresseorganisationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Pierrou Magnus; [2016]
  Nyckelord :Normalisation; Discourse; Disabilities; Institution; Group home; Discourseanaly; Normalitet; Diskurs; Funktionshinder; Institution; Gruppboende; Levnadsförhållanden;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur intresseorganisationer och en myndighetsorganisation idag förhåller sig till 50-tals iden om att för funktionsnedsatta normalisera livet och göra det likt ett normalt liv.Svenska Socialstyrelsen (då medicinalstyrelsen) och de ideella intresseorganisationerna, var de dri-vande parter som gick i bräschen för och gjorde en stor omvandling av vården möjlig i och med nor-malisering. LÄS MER

 4. 4. Ett exkluderande epitet : En kritisk diskursanalys av ADHD

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Birgit Häger; [2015]
  Nyckelord :ADHD; discourse; power; media; neuropsychiatric disability; ADHD; diskurs; makt; media; neuropsykiatrisk funktionshinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera diskurser om ADHD så som de framträder i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter under perioden 2002-2011 och i utvalda dokument utfärdade av statliga myndigheter, samt att undersöka hur dessa diskurser korresponderar med varandra. Detta görs utifrån ett intresse av mediers påverkanskraft på samhälleliga diskurser i allmänhet och dagens patogenisering av människors psykiska tillvaro i synnerhet. LÄS MER

 5. 5. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

  Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och omdet går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxisframkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för attklara föräldraskapet. LÄS MER