Sökning: "socialpsykologi frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden socialpsykologi frågeställningar.

 1. 1. "Alla ska få vara en del av en gemenskap på sina egna premisser" En studie om förskollärarens tolkningar gentemot specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennica Söderström; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; positiv socialpsykologi; normer; roller; attribution;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är utgångspunkten att belysa förskollärares resonemang kring begreppen specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och inkludering, samt hur de arbetar för att skapa en inkluderande verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt är positiv socialpsykologi. LÄS MER

 2. 2. Den kompetenta och medvetna vardagsimprovisaktören : En kvalitativ undersökning om hur erfarenheter av improvisationsteater påverkar individers sociala kompetens samt uppfattning av vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Hjalmar Hardestam; [2019]
  Nyckelord :improvisationsteater; positiv socialpsykologi; social interaktion; social kompetens; vardagsliv; den sociala vardagsimprovisationen; vardagsimprovisaktör;

  Sammanfattning : Improvisationsteater är teater utan manuskript. Scenerna skapas i samma ögonblick som de återges. Uppsatsens syfte var att få en djupare förståelse för hur och på vilket sätt deltagare i en tioveckors kurs i improvisationsteater upplever att deras sociala kompetens och syn på vardagslivet har påverkats. LÄS MER

 3. 3. Att vara blyg i en värld som premierar social utåtriktning : En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas upplevelse och hantering av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Zerzour; Ellica Tengnér; [2019]
  Nyckelord :Blyghet; unga vuxna; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Blyghet har sedan länge ansetts vara ett statiskt personlighetsdrag som bör botas. I och med den senare socialpsykologiska forskningen inom området har en alltmer mångfacetterad bild etablerats som betonar de interaktionella processerna bakom fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Socialpsykologisk vy på självet : En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Raber Hamad; [2018]
  Nyckelord :HEXACO; personality; DIDS; identity facets; affects; Personlighet; identitet; identitetsutveckling; självet; HEXACO; DIDS; femfaktorteorin; självet; psykologi; sociologi; personlighetspsykologi; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. LÄS MER

 5. 5. ”När vi bråkar känns det som att hjärtat blir svart” - En kvalitativ studie om konflikters funktion i barns relationsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Bergström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; konflikt; konflikthantering; Relationsskapande; Socialpsykologi; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en studie om konflikters funktion i barns relationsskapande. Syftet med arbetet är, att utifrån de äldsta förskolebarnens perspektiv synliggöra konflikters funktion i barns relationsskapande, ur ett socialpsykologiskt perspektiv. LÄS MER