Sökning: "stadsbyggnadselement"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet stadsbyggnadselement.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 2. 2. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Nyckelord :färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Sammanfattning : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. LÄS MER

 3. 3. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

 4. 4. Självförklarande gator : en relation mellan utformning och hastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Bruno Santesson; [2016]
  Nyckelord :självförklarande; gator; hastighet; gaturum; trafikmiljö; gatuplanering; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : En aktuell utmaning för dagens landskapsarkitekter är arbetet med att skapa attraktiva städer. En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad kan anses vara attraktiv. Stadens gator, parker och torg ska vara gemensamma och tillgängliga för alla. En förutsättning för tillgängligheten är att stadens trafiksystem är väl fungerande. LÄS MER

 5. 5. Program för nya bostadsgårdar : exemplet Stockholmshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Sonesson; [2016]
  Nyckelord :utemiljö; gestaltningsprogram; stadsutveckling; hållbarhet; ekosystemtjänster; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : När staden växer och blir allt mer kompakt ökar samtidigt utmaningen i att skapa en attraktiv, hållbar och god livsmiljö för stadens invånare. Eftersom bostadsmarken utgör den största andelen mark i tätorterna är bostadsgården ett viktigt stadsbyggnadselement som det bör finnas en tydlig strategi för. LÄS MER