Sökning: "svårigheter med matematiska symboler"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden svårigheter med matematiska symboler.

 1. 1. Svårigheter inom addition av bråk - En läromedelsgranskning av kritiska aspekter för elevers lärande i årskurs 6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Agnes Kilman; Linus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bråk; addition av bråk; läromedel; variationsteori; kritisk aspekt; representationsformer. ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur två olika läromedel hanterar kritiska aspekter vid förståelsen för addition av bråk med hjälp av olika matematiska representationsformer.  Urvalet av läromedel var strategiskt explorativt och subjektivt för att öka läromedels relevans för studien. LÄS MER

 2. 2. Tal i bråkform – olika årskursers kunskapsnorm : En studie om mellanstadieelevers olika kunskaper inom bråkräkning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Adam Berglund; Oscar Karlsson; Lucas Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; fractions; mathematics didactics; elmementary school; Matematik; bråkräkning; bråkform; matematikdidaktik; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett frågeformulär undersöka elevers kunskaper inom det matematiska området tal i bråkform. Vidare ämnar studien undersöka vad som särskiljer elevers kunskaper i årskurs 4, 5 och 6. Frågeformuläret är konstruerat utefter Blooms reviderade taxonomi och utförs i en årskurs 4, 5 och 6. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers matematiska svårigheter vid hantering och lösning av andragradsekvationer : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustaf Ekström; Jakob Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Andragradsekvationer; svårigheter; problem; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka vilka matematiska svårigheter elever på gymnasiet har med andragradsekvationer. I aktuell forskning identifieras olika svårigheter som elever har med ämnet och struktureras i olika kategorier som presenteras i resultatet. LÄS MER

 4. 4. Matematiska svårigheter hos de nyanlända eleverna : En kvalitativ studie om lärarnas arbetssätt och erfarenheter kring nyanlända elevers svårigheter i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariem Suleiman; Rana Rofael; [2019]
  Nyckelord :Culture; formal and informal language; language; mother tongue; newly arrived pupils.; Formellt- och informellt språk; kultur; modersmål; nyanlända elever; språk.;

  Sammanfattning : Denna studie berör lärares uppfattningar om nyanlända elevers matematiska svårigheter i årskurs 1–3. Flera nyanlända elever börjar i den svenska skolan, vissa av dem har skolbakgrund och vissa saknar det. Oavsett vilket är det skolans och lärarens plikt att handleda och stötta eleverna i deras studier. LÄS MER

 5. 5. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER