Sökning: "svårigheter med matematiska symboler"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden svårigheter med matematiska symboler.

 1. 1. Tal i bråkform – olika årskursers kunskapsnorm : En studie om mellanstadieelevers olika kunskaper inom bråkräkning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Adam Berglund; Oscar Karlsson; Lucas Rickardsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; fractions; mathematics didactics; elmementary school; Matematik; bråkräkning; bråkform; matematikdidaktik; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett frågeformulär undersöka elevers kunskaper inom det matematiska området tal i bråkform. Vidare ämnar studien undersöka vad som särskiljer elevers kunskaper i årskurs 4, 5 och 6. Frågeformuläret är konstruerat utefter Blooms reviderade taxonomi och utförs i en årskurs 4, 5 och 6. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers matematiska svårigheter vid hantering och lösning av andragradsekvationer : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustaf Ekström; Jakob Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Andragradsekvationer; svårigheter; problem; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka vilka matematiska svårigheter elever på gymnasiet har med andragradsekvationer. I aktuell forskning identifieras olika svårigheter som elever har med ämnet och struktureras i olika kategorier som presenteras i resultatet. LÄS MER

 3. 3. Sjätteklassares förkunskaper inom aritmetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kerstin Weijdegård; [2018-02-13]
  Nyckelord :procedurell; konceptuell; begreppsutveckling; begreppsförståelse; begreppsbild; procept; proceptuellt tänkande; taluppfattning;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som många elever inom skolan verkar uppleva som utmanande.Genom PISA-undersökningar har det framgått att svenska elevers matematikkunskaper harförsämrats, vilket gör det intressant att undersöka det matematiska området. En tänkbar orsaktill de sjunkande resultaten kan vara brister i begreppsutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers arbete med matematiska textuppgifter : och deras svårigheter i att lösa dessa textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Thi Le Hang Luu; [2017]
  Nyckelord :matematiska textuppgifter; svårigheter; textförståelse; lässtrategier; matematiska förmågor;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen på gymnasieskolan går den mesta tiden åt till elevernasenskilda arbeten med övningsuppgifter, uppgifternas innehåll är till stor del enbartmatematiska symboler med olika svårighetsgrader. Övningsuppgifterna går ut på atteleverna ska träna upp olika färdigheter och matematiska förmågor. LÄS MER

 5. 5. Bråk i matematikläromedel : En jämförande studie mellan svenska och finska läromedel gällande arbetsområdet bråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Axelsson; Grace Heinin; [2017]
  Nyckelord :Matematik; Finska och svenska läromedel; Läromedelsanalys; Undervisning i bråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa bråkräkningens roll i den svenska respektive finska skolan genom att undersöka matematiska läromedel för elever. Bråkräkningen är en matematisk baskunskap som ligger till grund för andra områden inom matematiken som algebra, procenträkning samt att de aktuella räknereglerna för decimaltal motsvarar reglerna för bråk (Ma, 1999, s. LÄS MER