Sökning: "text och bild i läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden text och bild i läromedel.

 1. 1. Hur läromedlet Singma stöttar och utmanar lärare i deras matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Singma; teaching material; mathematics education; phenomenology; Singma; läromedel; matematikundervisning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen i Sverige är i hög grad läromedelsstyrd och valet av läromedel påverkar vilken undervisning eleverna får ta del av. Utbudet av läromedel är stort och ett av de läromedel som de senaste åren har blivit populärt är Singma. LÄS MER

 2. 2. Multimodala representationer av fotosyntes och cellandning i NO-läromedel : En kvalitativ läromedelsanalys av biologi- och kemiläromedel för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Amanda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Fotosyntes; cellandning; representationer; läromedel; biologi; kemi;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i semiotik och multimodalitet syftar denna studie till att bidra med ökad kunskap om hur fotosyntes och cellandning presenteras och uttrycks i biologi- och kemiläromedel. Urvalet bestod av två förlagsproducerade läromedel med olika upplägg där ett begränsat antal sidor analyserades baserat på dess innehåll av multimodala representationer. LÄS MER

 3. 3. ”The West and the Rest” : Nationell identitet i bildläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Nord; [2023]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Diskurs; Eurocentrism; Konsthistoria; Läromedel; Makt; Vithet; Visuell kultur;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie är hur normativa beskrivningar av konsthistoria i ett bildläromedel riskerar att reproducera historiska och nutida föreställningar om skillnader mellan ”vi” och ”de andra”. Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser om vithet och eurocentrism i bildämnet som synliggörs i läromedel samt att utmana hegemoniska diskurser om vithet och eurocentrism. LÄS MER

 4. 4. Öst är öst och väst är väst : En läromedelsgranskning av jämställdhetsframställningar inom samhällsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anja Littorin; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; samhällsekonomi; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att redogöra för hur kvinnor och män skildras i olika typer av läromedel för gymnasieskolan. Fokus har legat på läromedel inom ämnet samhällskunskap med en avgränsning kring innehåll som behandlar samhällsekonomi. LÄS MER

 5. 5. Matematikspråk : Vilka lässtrategier behövs för att kunna läsa och förstå matematiska läromedel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Michelle Hjerp Holmén; [2022]
  Nyckelord :reading strategies; mathematical symbols; nominalizations; pictures as a modality; mathematical textbooks; lässtrategier; matematiska symboler; nominaliseringar; modaliteten bild; matematiska läromedel;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kartlägga vilka lässtrategier som uppgifter i matematiska läroböcker kräver av eleverna för att de ska kunna skapa förståelse för uppgiften. Kartläggningen kommer ske i en svensk kontext med utgångspunkt i tre olika läromedel, ett från mellanstadiet, ett från högstadiet och ett från gymnasiet. LÄS MER