Sökning: "tjänstesektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet tjänstesektorn.

 1. 1. Samspelet mellan Lean, kreativitet och innovation : en kvalitativ studie inom tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rosa Karvinen; [2020]
  Nyckelord :Lean; Services; Implementation; Creativity; Innovation; Critical Success Factors; Lean; Tjänster; Implementering; Kreativitet; Innovation; Kritiska Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: Samspelet mellan Lean, kreativitet och innovation – en kvalitativ studie inom tjänstesektorn.  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Rosa Karvinen Handledare: Tomas Källqvist och Per Vilhelmson Datum: Mars 2020 Syfte: Syftet är att öka förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av Lean inom tjänstesektorn med fokus på att främja kreativitet och innovation. LÄS MER

 2. 2. Radikal Kundinvolvering : - innovativt samskapande för tjänstekvalitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Johanna Karlsson; Kirsi Minkkinen; [2019]
  Nyckelord :Customer involvement; Radical Customer Involvement; customer orientation; co-creation; effects of customer involvement; Lead Users; Total Quality Management TQM ; service development.; Kundinvolvering; Radikal Kundinvolvering; kundorientering; samskapande; effekter kundinvolvering; Lead Users; Offensiv kvalitetsutveckling TQM ; tjänsteutveckling.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att kundinvolvering kan ske på olika nivåer, där dehögsta nivåerna bidragit till bland annat ökad kundnöjdhet, konkurrenskraftigafördelar och förbättrat införande av nya tjänster hos organisationerna. Syftet medstudien har varit att bidra med kunskapsutveckling kring Radikal Kundinvolveringinom tjänstesektorn. LÄS MER

 3. 3. Service genom våldsanvändande? En kvalitativ studie om ordningsvaktsyrkets komplexitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jennifer Nilsson; Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Ordningsvakter; service; våld; normer; maskulinitet; yrkesroll; uniform.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur den service ordningsvakter ska leverera påverkas av de förväntningar som finns kopplade till rollen som ordningsvakt samt det potentiella behovet att använda våld för att skapa säkerhet. Detta undersöktes i relation till maktdimensioner, maskuliniteter samt den växling, mellan att leverera service och hålla ordning, som yrket innebär eftersom det tillhör tjänstesektorn. LÄS MER

 4. 4. Service Managementstudenters förväntningar på arbete efter examen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Paula Nilsson; Jennifer Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Förväntningar; kapital; socialisation; tjänstesektorn; Service Managementprogrammet; universitetsutbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : En universitetsutbildning förser individen både med ny kunskap och personlig utveckling och syftar till att förbereda studenten för det kommande arbetslivet. Service Managementprogrammet är en universitetsutbildning vars ändamål är utbilda och förmedla kunskap för en framtida karriär inom tjänstesektorn. LÄS MER

 5. 5. "En björntjänst gör ju ingen glad" – Om felansvar vid köp av tjänster mellan näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tjänster; näringsidkare; felansvar; konsulttjänster; uppdragsavtal; lagstiftning; självreglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska tjänstesektorn växer kontinuerligt och blir en allt viktigare del av landets ekonomi. En bidragande faktor kan vara att både utbudet av och efterfrågan på konsulttjänster ökar. I svensk rätt föreligger dock inte någon konkret lagstiftning som är direkt tillämplig på tjänster som utförs mellan näringsidkare. LÄS MER