Sökning: "write-downs"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet write-downs.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 2. 2. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas direktavkastningskravet efter renovering? : Marknadens syn på direktavkastningskravet vid värdering av renoverade fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Ellenfors; Eric Tällberg; [2016]
  Nyckelord :Property yield; exit yield; renovation; risk; growth; Direktavkastningskrav; renovering; risk; potential;

  Sammanfattning : The Swedish real estate market is going through a period where many properties require extensive refurbishments, either to keep the property in good condition or for developing purposes. No matter which of the stated purposes, renovations of a larger scale lead to major changes in the affected property. LÄS MER

 4. 4. Goodwillnedskrivningar före och efter finanskrisen : en jämförande studie mellan industribranschen och IT- och telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Milica Balorda; Cecilia Lee; [2016]
  Nyckelord :IFRS; Goodwill; Impairment testing; Financial crisis; Discount rates; Cash generating units; IFRS; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Finanskrisen; Diskonteringsräntor; Kassagenererande enheter;

  Sammanfattning : I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. LÄS MER

 5. 5. The influence of the auditor-CFO relationship on the audit of goodwill impairment tests and possible write downs : A study of four Swedish listed companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatijana Ristic Peric; [2014]
  Nyckelord :Auditor; CFO; Relationship; Negotiation; Goodwill; Impairment test; Write down; IAS 36;

  Sammanfattning : The objective of IAS 36 is to guide a company on how to apply procedures to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. The standard IAS 36 is however obscure and full of gaps to be filled with assumptions made by the CFO. LÄS MER