Sökning: "yngre elever."

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade orden yngre elever..

 1. 1. Elevers och lärares tal om läsförmåga i alla ämnen – En jämförande intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Gustavsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Läsförmåga; läsförståelse; läsutveckling; läsvana; läsmotivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om yngre elevers olika läsförmågor påverkar deras kunskapsinhämtning och prestationer i flera olika skolämnen. Studien utformades genom intervjuer med både elever och lärare för att belysa detta ur två olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Tyngdkraft - Yngre elevers förståelse och uppfattning : En studie som undersöker yngre elevers uppfattning om tyngdkraft i samtal och genom grafisk representation med pilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Sundin; Eleonore Juhnell; [2021]
  Nyckelord :Conceptual understanding; Conversation; Gravity; Laboratory teaching; Physics.; Begreppsförståelse; fysik; laborativ undervisning; samtal; tyngdkraft.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated how students in year 2 of primary school understand, perceive and think about the phenomenon of gravity. We have used semi-structured interviews, individually and in pairs, and let the students make their thoughts visible with graphic representation in the form of drawn arrows before and after a practical activity. LÄS MER

 3. 3. Lärares och speciallärares arbete med att anpassa matematikundervisningen utifrån kartläggning av elevers kunskaper i matematik. : En kvalitativ studie med några lärare och speciallärare i åk f-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Lövholm; Jenny Thollander; [2021]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; kartläggning; matematiksvårigheter; organisation; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Inför läsåret 2019/2020 infördes en ny garanti i Skollagen (SFS 2010:800): Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser. Reformens syfte var att stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. LÄS MER

 4. 4. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. LÄS MER

 5. 5. Svensklärares förhållningsätt till flerspråkighet i svenskundervisningen : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :svenska; flerspråkighet; transspråkande; modersmål; grundskola;

  Sammanfattning : I den svenska skolan går många elever med annat modersmål än svenska och tidigare forskning har visat att elevernas undervisning förbättras genom att eleverna får tillgång till hela sin språkliga förmåga (se exempelvis García & Wei, 2018; Svensson et al., 2018). Därför bör elevernas samtliga språk ges utrymme i undervisningen. LÄS MER