Sökning: "Ahlström Ahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden Ahlström Ahlström.

 1. 1. Roller och ansvar inom förändringsarbete : En kvalitativ studie om digital transformation i svenska kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Terese Ahlström; Prachi Laxman; [2022]
  Nyckelord :digital transformation; Swedish municipalities; change management; change leader; sensemaking; sensegiving; digital transformation; svenska kommuner; förändringsledning; förändringsledare; meningsskapande; meningsgivande;

  Sammanfattning : Den svenska välfärden står inför utmaningar att vidareutveckla verksamhetsprocesser och tjänster för att kunna möta samhällets krav på tillgänglighet och effektivitet. Som en följd av detta genomgår svenska kommuner en digital transformationsresa som förändrar både interna arbetssätt men även tjänsteleveransen mot kommuninvånarna. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV PALLIATIV VÅRD : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michelle Eriksson; Jasmin Ahlström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Elin Ahlström; Sahar Sultani; [2022]
  Nyckelord :Elevstyrda samtal; Gymnasiet; Högstadiet; Litteratursamtal; Lärarstyrda samtal; Svenskundervisning.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig mot bakgrunden att svenska elevers läsförståelse behöver utvecklas då den kan ses som viktig för alla skolämnen, och att litteratursamtal kan ses som ett medel för att utveckla läsförståelsen. Den syftar till att presentera forskningsrön om litteratursamtalets möjligheter och utmaningar i undervisning i det svenska språket samt motsvarande forskning i en internationell kontext. LÄS MER

 4. 4. Generation Y och dess förväntningar på framtidens ledarskap och lärande på arbetsplatsen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlström; [2022]
  Nyckelord :Generation Y; educational leadership; workplace learning; future leadership; Generation Y; pedagogiskt ledarskap; arbetsplatslärande; framtidens ledarskap;

  Sammanfattning : This study, aims to create a deeper understanding of what expectations Generation Y has on their future leadership, especially the aspects of an educational leadership that can be adapted for this generation. The study is based on both qualitative and quantitative data. LÄS MER

 5. 5. Får jag vara med? : En innehållsanalys av två läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet med fokus på etnisk och religiös mångfald

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jill Ahlström; [2022]
  Nyckelord :läromedel; svenska som andraspråk; etnisk mångfald; religiös mångfald; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet innehåller etnisk och religiös mångfald, samt hur utvalda delar framställs med fokus på etnisk och religiös inkludering. Arbetets teoretiska ramverk har utgjorts av representationsteori, begreppet orientalism samt begreppet etnocentrism. LÄS MER