Sökning: "Allmändidaktik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Allmändidaktik.

 1. 1. Den taktfulla lärarens ideala klassrum - En kvalitativ studie av tre lärares syn på den goda lärmiljöns didaktiska grundpelare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Björnåsen; [2019-07-01]
  Nyckelord :Allmändidaktik; disciplinering; pedagogisk takt; bemötande; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Allmän didaktik är den vetenskap som läraren behöver för att kunna undervisa – Johann Friedrich Herbart (1976) Så skrev Herbart år 1806 enligt von Oettingen (2018). Allmändidaktiken sträcker sig långt till- baka och redan för över 200 år sedan kunde Herbart se att lärare behöver allmändidaktisk kunskap för att lyckas med sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Digitala resurser för elevers lärande : Lärares didaktiska arbete med digitala resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Paul Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Teacher science; Teacher research; PCK; TPACK; TPACK in situ; Digital competence; Didactics; Subject didactics; Social science; Civics.; Lärarforskning; PCK; TPACK; TPACK in situ; Digital kompetens; Didaktik; Allmändidaktik; Ämnesdidaktik; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : This research has as its primary goal find out through the teachers’ point of view how subject and digital competence can be achieved in social science classes in the Swedish upper secondary school. This research raises thereby two separate competences. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på specialpedagogiska insatser i skolan. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Petra Svensson; [2014-05-13]
  Nyckelord :specialpedagogiska insatser; särskilt stöd; förändringar; organisations-; grupp- och individnivå;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka och beskriva vad lärare anser är specialpedagogiska insatser och hur de skulle önska att dessa var utformade i skolan. Jag tar reda på vilka elever lärarna anser vara i behov av särskilt stöd och vad det är för stöd som sätts in. LÄS MER

 4. 4. Underhållning eller meningsskapande : En intervjuundersökning om lärares didaktiska övervägande gällande underhållningsfilm i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Edvard Johansson; Nawal Al-Mansour; [2014]
  Nyckelord :Underhållningsfilm; undervisning; historia; skola; allmändidaktik; lärandeteori;

  Sammanfattning : Movies are a part of everybody’s, including student everyday life. Teachers have to give their students the tools and means to critically examine movies and media as a whole. This study aims to examine how seven teachers in southern Sweden didactically motivate their use of movies; specifically entertainment features in the history subject. LÄS MER