Sökning: "Ann Åström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ann Åström.

 1. 1. Musikens möjligheter och begränsningar : En kvalitativ studie om musikens roll i förskolan ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Åström; [2018]
  Nyckelord :Musik; musikaktiviteter; musikdidaktik; förskollärare; förhållningssätt; faktorer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ studie vars syfte är att beskriva och förstå musikens roll i förskolan utifrån fyra förskollärares perspektiv. Studien eftersöker hur musik används samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för förskollärare att arbeta med musik. LÄS MER

 2. 2. Vikten av en ledande HR-funktion vid större organisationsförändringar : Förändring kräver mod, vilja och uthållighet

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Natalie Lindqvist; Ann Åström; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; Implementation; Human Resources Management; HR-function; HR-activities; Organisationsförändring; Implementering; Human Resources Management; HR-funktion; HR-aktiviteter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur en HR-funktion med hjälp av olika HR-aktiviteter, kan främja implementeringsprocessens resultat före, under och efter en större organisationsförändring. Studien utgår från en kvalitativ metod med kvantitativa inslag och bygger på en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och män i sportsidorna : En undersökning av sportsidorna i Örnsköldsviks Allehanda och Sportbladet ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Adam Johansson; Ann Åström; [2015]
  Nyckelord :Media content; Medieinnehåll;

  Sammanfattning : Our goal with this paper is to see how male and female sport is described through a gender perspective in the newspapers Örnsköldsviks Allehanda and Aftonbladet (Sportbladet).Is there any difference between male and female sport reporting? Are the different sexes described in a certain way? How are they described? Do men and women get as much space in the sport-pages of the newspapers? And are there any differences or similarities over a ten year period?To look on some of these factors we have been doing a quantitative- and qualitative analysis of data. LÄS MER

 4. 4. Wavelet transform as signal processing method for ANN-classification of acute coronary syndrome

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Hampus Åström; [2011]
  Nyckelord :wavelet transform; artificial neural networks; acute coronary syndrome; medical decision support; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : When diagnosing acute coronary syndrome, time is of the essence and electrocardiography the most effective method to obtain data about the patients condition. Artificial neural networks can here be used to assist medical doctors. In this text the wavelet transform is introduced as a signal processing method for piping ECG-curves to ANN’s. LÄS MER