Sökning: "Camilla Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Camilla Forsberg.

 1. 1. Faktorer som påverkar hoppryttarens val av betsel till sin häst

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Forsberg; Ida Myrén; [2021]
  Nyckelord :Betsling; Munhåla; Ridsport;

  Sammanfattning : Ridsporten och då främst grenen banhoppning engagerar många människor i Sverige. Hoppryttarna har alla olika åsikter om hästens utrustning och vilket betsel som bör användas. Förutom val och tillpassning av betsling har även ryttarens hand genom förbindelsen med tygeln betydelse för hästens munhälsa. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa om identitet i religionskunskap : En intervjustudie om lärarens syn pa forhållandet mellan religion och identitet i gymnasieskolans religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Camilla Forsberg; [2021]
  Nyckelord :identitet; intersektionalitet; normkritik; interkulturell; religionskunskap; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har haft syftet att undersöka hur lärare som undervisar i religionskunskap på gymnasienivå förhållet sig till att deras undervisning ska ge eleverna möjlighet att analysera religion i relation till identitet samt redogöra för hur religioner förhåller sig till kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Studien syftar också till att undersöka hur lärarnas beskrivning av den egna undervisningen går att förstås utifrån tre olika perspektiv, vilket är intersektionalitet, normkritik och ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans attityder och handlande vid misstanke om fysiska och/eller sexuella övergrepp på kvinnor - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Camilla Holm; Alexandra Wennhall; [2018]
  Nyckelord :attityder; fysiska och eller sexuella övergrepp; handla; sjuksköterska; våld mot kvinnor; attitude; battered women; intervention; nurses; physical and or sexual abuse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande och nära hälften av alla svenska kvinnor har utsatts för någon form av övergrepp. Övervägande del av våldet sker från en man som kvinnan har någon form av relation med. LÄS MER

 4. 4. Intersektionalitet och religionskunskap : En litteraturstudie om begreppet intersektionalitet och dess användning i relation till religionskunskapens ämnesplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Camilla Forsberg; [2017]
  Nyckelord :intersektionalitet; religionsdidaktik; intersektionell pedagogik; identitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka begreppet intersektionalitet samt föra en diskussion kring användningen av detta begrepp i relation till ämnesplanen i religionskunskap på gymansienivå. Studien utgår ifrån tre frågeställningar; Hur ser den historiska utvecklingen för begreppet intersektionalitet ut? Hur används begreppet intersektionalitet inom den samtida svenska forskningen samt hur kan det intersektionella perspektivet i ämnesplanen tolkas i relation till den aktuella forskningen? I studien har litteratur sökts och valts ut dels utifrån dess relevans i relation till studiens frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Myndigheten, texten och läsaren. Myndighetsinformation i lättläst version

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Camilla Forsberg; [2012]
  Nyckelord :litteracitet; lättläst; myndighet; myndighetsinformation;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras lättlästa myndighetstexter utifrån skillnaden gentemot motsvarande normalversioner, vilka krav som ställs på läsarna och hur den övergripande situationen påverkar den språkliga utformningen. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om lättlästa myndighetstexter i relation till deras sammanhang. LÄS MER