Sökning: "Charlotte Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Charlotte Andersson.

 1. 1. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 2. 2. Att motverka översvämningsrisk : En fallstudie om Halmstad kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Charlotte Andersson; Emma Frid Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; flooding; urban resilience; evidence; local level; Klimatanpassning; översvämning; urban resiliens; evidens; kommunal nivå;

  Sammanfattning : Översvämningar är ett stort globalt problem som förväntas bli allt mer frekventa. Syftet med denna studie är att utreda hur klimatanpassningsarbetet kring översvämningsrisker hanteras på lokal nivå, i detta fall i Halmstad kommun. LÄS MER

 3. 3. Såklart jag hade ADHD! : En kvalitativ studie om individens upplevelse av att få diagnos i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotte Andersson; Nadja Henriksson; [2020]
  Nyckelord :ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; vuxna; relationer; stödinsatser; upplevelser; känslor; vardag;

  Sammanfattning : ADHD syns inte utanpå men känns desto mer inuti, och idag är det allt fler vuxna som diagnostiseras. Samtidigt har det främst bedrivits forskning om ADHD inom den medicinska forskningen, och det saknas samhällsvetenskaplig forskning om diagnosen. LÄS MER

 4. 4. Kan en visualisering av studerad tid öka studiemotivationen hos en högskolestudent?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Charlotte Andersson; Mahmoud Sherzad; [2020]
  Nyckelord :Learning analytics; Visualization; Motivation; Self-determination theory; Higher education; Academic Motivation Scale; Bar chart; Tracking Study Hours; Intrinsic Motivation; Extrinsic Motivation.;

  Sammanfattning : Det som ska undersökas i denna fallstudie är ifall visualisering av studerad tid kan öka motivationen hos en högskolestudent att studera på högskola. I denna uppsats definieras studietillfällen som schemalagda föreläsningar och övningar, eller självorganiserade studiepass. LÄS MER

 5. 5. ”Det är bra om det används på rätt sätt” - En studie om förskollärares resonemang om digitala verktyg på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Andersson; Natalie Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Lek; Digitala verktyg; Lpfö18; Lärande; Samspel; Skärmtid; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vår studie belyser kontrasten mellan förskollärarnas uppdrag utifrån den nya läroplanen för förskolan (2018) kring att introducera digitala verktygen i förskolan, samtidigt som WHO (2019) rekommenderar att minska barns skärmtid. Målet med vår studie var att undersöka hur förskollärare resonerar kring digitala verktyg i förskolan utifrån läroplanen och WHO, då vi ser att det finns en kunskapslucka om förskollärares resonemang kring digitala verktyg. LÄS MER