Sökning: "Choice of e-services"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Choice of e-services.

 1. 1. Kommuners val av e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Arvid Ahlborg; [2023]
  Nyckelord :Public e-service; E-government; Choice of e-services; Digitalization; Offentliga e-tjänster; E-förvaltning; Val av e-tjänster; Digitalisering;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner står inför stora utmaningar i framtiden med att kunna tillhandhålla de välfärdstjänster som förväntas av dem, detta framförallt på grund av en ökande äldre befolkning. För att klara av dessa utmaningar har digitalisering och utnyttjandet av dagens teknik lyfts fram som en lösning, där e-tjänster har en betydande roll för kommuner. LÄS MER

 2. 2. IoT användning inom kommunal verksamhet : – i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lise-Lott Winnberg; Mimmi Jackléus; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; digitalisation; Digitaliseringsmyndigheten; municipality; application; maintenance; information system; remote connection; e-services; public sector; SKL; government; IoT municipality; IT municipality; digitisation municipality; strategy; Internet of things; IoT; digitalisering; Digitaliseringsmyndigheten; kommun; tillämpning; underhåll; informationssystem; fjärranslutning; e-tjänster; offentlig sektor; SKL; regeringen; IoT kommun; IT kommun; digitalisering kommun; strategi;

  Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. LÄS MER

 3. 3. E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv : Att skapa beslutsunderlag baserat på medborgarärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Informatik

  Författare :Johan Abrahamsson; Robin Sjöberg; [2009]
  Nyckelord :data-driven decision making; channel choice; service-channels; citizen-centric; e-government; e-services; datadrivet beslutsfattande; kanalval; kommunikationskanaler; medborgarperspektiv; medborgarcentrerad; e-tjänster; e-myndighet; skellefteå kommun; flexite;

  Sammanfattning : Citizens’ interaction with governments is an area with unique implications for channel management. Governments need to take the citizens perspective into further consideration in order to be successful in delivering high-quality e-services. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala tjänstekatalogen : Hur samlar och beskriver man kommunala tjänster och e-tjänster?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Olov Häggström; Magnus Salomonsson; [2008]
  Nyckelord :Tjänstebeskrivning; Kommunala tjänster; E-tjänst; E-government;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks vad tjänsteorientering kan bidra med vid utveckling av kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur tjänstekataloger kan användas för att i kommunal miljö underlätta arbetet med att utveckla verksamheten och i förlängningen skapa e-tjänster riktade mot medborgare. LÄS MER