Sökning: "College students"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden College students.

 1. 1. Ett kvalitativt rekryteringsförfarande av universitets- och högskolestudenter för examensarbeten hos en organisation. : En fallstudie med syfte att utveckla rekryteringsförfarandet av universitets- och högskolestudenter vid Stora Enso.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matilda Dreijer; [2021]
  Nyckelord :Quality; PDSA-cycle; quality management; recruitment; change management.; Kvalitet; PDSA-cykeln; offensiv kvalitetsutveckling; rekrytering; förändringsledarskap.;

  Sammanfattning :  Many organizations are welcoming university students with their degree project or master thesis, but what does a qualitative recruitment procedure really look like when it comes to degree project and master thesis? How can an organization stand out from the crowd and attract dedicated students? What information does university students request in order to apply to a suitable project and how are employees motivated to set aside working hours for a student? In this case study, these questions are answered with the help of a combination of quality management, Lean management, change management, recruitment methods andSelf-determination theory. Through data collection from employees at Stora Enso, university and college students as well as document studies of other organizations' approaches, a qualitative recruitment process has been compiled with associated suggestions for improvement. LÄS MER

 2. 2. "Ibland orkar jag inte vara källkritisk" : En kvantitativ studie om studenters källkritiska förmåga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Noreskog; Linn Eriksen; [2021]
  Nyckelord :Social media; source criticism; media use; media literacy; Sociala medier; källkritik; medieanvändning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Vi lever idag mer digitaliserat än någonsin och tillsammans med sociala medier har våra medievanor förändrats. Med nya medievanor skapas också möjligheter på sociala medier där information och desinformation får flöda ostrukturerat tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ida Svensson; Desirée Bard; [2021]
  Nyckelord :College; Global epidemic; Occupational imbalance; Occupational therapy; Aktivitetsobalans; Arbetsterapi; Global Epidemi; Högskola;

  Sammanfattning : Titel: Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur studenter på en svensk högskola upplever aktivitetsbalans och dess påverkan på stress under pandemin covid-19. LÄS MER

 4. 4. Kan utbildningstyp och personlighetshärdighet predicera gymnasieelevers akademsika self-efficacy?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Vihlborg; Frida Andersson; [2021]
  Nyckelord :academic self-efficacy; hardiness; secondary school students; vocational education; college preparatory education;

  Sammanfattning : Akademisk self-efficacy innebär att ha tilltro till ens förmågor relaterat till skolkontexten. Tidigare studier visade att tilltron är en tillgång att ha som elev. Denna tilltro är positivt relaterad till personegenskapen personlighets-härdighet som består av dimensionerna engagemang, kontroll och utmaning. LÄS MER

 5. 5. Val angående fartygsförlagd utbildning : En studie om hur sjöbefälsstudenter upplever valen av praktikplatser och hur de har påverkat deras utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Marius Bilevicius; [2021]
  Nyckelord :Cadet salary; ship-based internship; students; maritime academy; captain; SUI; thoughts; choice.; Elevlön; fartygsförlagd praktik; studenter; sjöfartshögskola; sjökapten; SUI; tankar; val.;

  Sammanfattning : Sjökaptensstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar genomgår praktik under sammanlagt 12 månader i form av fartygsförlagd utbildning indelad i tre olika perioder under deras fyraåriga utbildning. Praktiken ger studenterna möjligheten att lära sig yrket på ett praktisk sätt och inte bara från läroboken. LÄS MER