Sökning: "College students"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden College students.

 1. 1. Throwing the die in Georgia: Does swearing an oath make students report honest answers?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Schönfelder; [2019-10-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Vilket bra uttryck! : En studie om lärares och elevers konstruktioner av begreppen personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Wettergren; [2019]
  Nyckelord :music education; personal expression; artistical expression; musical expression; dis- course psychology; focus group interview; musikundervisning; personligt uttryck; konstnärligt uttryck; musikaliskt uttryck; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är undersöka hur såväl lärare som elever på gymnasieskolans estetiska pro- gram och på musikhögskola ser på begreppen konstnärligt, musikaliskt och personligt uttryck. Tidigare forskning på området visar att det inte finns någon entydig definition av begreppen. LÄS MER

 3. 3. Intimitetspraktiker : En kvalitativ studie om högskolestudenters sätt att göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; emotionellt utlämnande; intimitetspraktiker; vänskapsrelationer; kärleksrelationer; sociala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden, expand and enrich the understanding of intimacy. To achieve this purpose, three framing questions will be proposed; How is intimacy practised in friendship and love relationships, What similiraties respectively differences exists in the ways of practising intimacy in friendship and love relationships, finally What social significances is intimacy built upon? A qualtitative researchmethod, interviewing 6 collegestudents was performed. LÄS MER

 4. 4. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 5. 5. Ett vägledande fält : En kvalitativ studie om unga vuxnas internetanvändning i studie- och karriärval

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Pallin; [2019]
  Nyckelord :Young adults; career decisions; internet; horizon of action; career guidance;

  Sammanfattning : This qualitative study is focused on young adult students’ experiences and perspectives of using websites for career information and guidance, and how that may impact their horizon of action in career decisions. Collection of data were made through interviews with college students from different faculties of Umeå University. LÄS MER