Sökning: "Delaktighet autism barn"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Delaktighet autism barn.

 1. 1. Socialarbetares kommunikation med barn och unga med NPF eller IF - en forskningsöversikt och en modellutveckling

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Helena Hammerström; [2022]
  Nyckelord :communication; communication difficulties; participation; children; young people; ADHD; Autism; Neuropsychiatry; social work; disabilities.; kommunikation; kommunikationssvårigheter; delaktighet; barn; unga; ADHD; Autism; IF; Neuropsykiatri; socialarbetare; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Barn och unga med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kraftigtöverrepresenterade inom samhällsvården både nationellt och internationellt. Ett av degemensamma diagnoskriterierna är kommunikationssvårigheter, vilket kan få stora konsekvenserför barn och unga som på grund av detta blir begränsade i både kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet på förskolan : Pedagogers arbete med delaktighet, inkludering och inflytande för barn med autism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Linhardt; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Inkludering; Inflytande; Förskola; Pedagog; Barn med autism.;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att ta reda på pedagogers arbete med delaktighet, inkludering och inflytande för barn med autism på förskolan. Tidigare forskning visar att barn med autism kan ha svårigheter i sociala sammanhang, svårt att interagera med andra barn samt delta i olika aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Hur ska vi hjälpa dig att blomma ut? : En kvalitativ studie om en grupp socialpedagogers upplevelser av arbetet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Tomasson; Nazanin Jamal Zadeh; [2022]
  Nyckelord :NPF; HVB; autism; ADHD; socialpedagog;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en kvalitativ intervjustudie som riktar in sig på professionella inom HVB-hem och deras upplevelser av arbetet med placerade barn och unga som har en NPF-diagnos. De diagnoser som studien innefattar är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 4. 4. Interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Kenny Gustafsson; Vallin Elin; [2022]
  Nyckelord :arbetsterapi; skolaktiviteter; delaktighet; kognitiva färdigheter; sociala färdigheter;

  Sammanfattning : Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nedsatta kognitiva förmågor och bristande interaktions- och kommunikationsförmågor, vilket leder till svårigheter i aktiviteter ihop med andra i skolmiljön. Kognitiva dysfunktioner leder till delaktighetsinskränkning och påverkar aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter samt skolaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. LEK SOM INTERVENTION FÖR BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Bohman; Maria Olsson; [2021-04-20]
  Nyckelord :occupational therapy; social participation; play; autism spectrum disorder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan är aktiv och mår bra av att aktivera sig på olika sätt. Det är genom lek barn lär sig om normer och roller samt utvecklar sin identitet och självkänsla. LÄS MER