Sökning: "Elever med särskilda behov"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden Elever med särskilda behov.

 1. 1. Framställning av matematiskt innehåll med hjälp av laborativt material : En systematisk litteraturstudie om användning av laborativt material i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alexandra Kristoffersson; Moa Augustinsson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; laborativt material; lärare; matematiskt innehåll;

  Sammanfattning : Användning av laborativt material är i dagens matematikklassrum populärt och utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning finns ett stort intresse för laborativt material. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa tidigare forskning om laborativa arbetssätt i matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Eleverna som vinner på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledning inom lärlingsutbildning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Johanna Ljungquist; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; lärlingsutbildning; gymnasiet; utmaningar;

  Sammanfattning : Lärlingsutbildning är nära anknuten till arbetsmarknaden, fokuserar på praktiskt lärande och ställer höga krav på eleverna. Studie- och yrkesvägledning är effektivt men outforskat inom lärlingsutbildning på gymnasiet. Syftet med studien att utforska hur studie- och yrkesvägledning bedrivs inom lärlingsutbildning på gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig : Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Härdelin; Elena Henriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Elena och Härdelin, Maria (2022). “Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig. Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i kombination med det individuella särskilda stödet i grundskolan : -en kvalitativ studie med elevernas perspektiv i centrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ana-Maria Cuturic; [2022]
  Nyckelord :delaktighet; inkludering; individuellstöttning; elevinflytande; elevperspektiv; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att väcka frågor kring elever i behov av särskilt stöd och deras påverkansmöjligheter när det kommer till den individuella stöttningen som anordnas iskolan. Med elevernas perspektiv i fokus, undersöks det genom kvalitativmetod hur elevernas upplevelser av det individuella särskilda stödet i grundskolans årskurser 6–9på två skolor ser ut. LÄS MER

 5. 5. Särskilda utbildningsbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Simon Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elever med särskilt utbildningsbehov är något alla lärare kommer att komma i kontakt med. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad särskilt utbildningsbehov i matematik är och hur elever som är i detta behov kan identifieras av läraren, samt hur läraren kan anpassa och stötta dessa elever för att gynna deras undervisning och utveckling. LÄS MER