Sökning: "Emelie Hallberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Hallberg.

 1. 1. Makten genom svenskämnet: en kritisk närläsning av styrdokumenten i svenska från 1962-2011

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Emelie Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Inramning; klassifikation; Bernstein; svenskämnet; läroplan; läroplansteori; utbildningskonception; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker styrdokumenten i svenska för grundskolans senare år, från 1962, 1980 och 2011. Uppsatsen skrivs i syfte att kritiskt kunna granska vad skolans och svenskämnets konstruktion är ett uttryck för, vad dess samhälleliga funktion har varit och är idag. LÄS MER

 2. 2. PR 2.0 -En kvalitativ studie av vilken typ av känslor som väcks hos konsumenterna vid digitala PR-kampanjer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Hallberg; Emelie Lundberg; [2012-06-19]
  Nyckelord :Public Relations; Emotional Marketing; Feelings; Attitudes; Emotion; Internet; Social Media; Advertising attitudes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier och skönlitteratur : En undersökning om lässtrategier, läsundervisning och skönlitteratur i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik; Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Emelie Hallberg; Anneli Johansson; [2012]
  Nyckelord :Reading strategies; metacognition; literacy competece; theaching; fiction; school; lässtrategier; metakognition; litterär kompetens; undervisning; skönlitteratur; ämnet svenska; högstadiet; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker fem lärares arbete och undervisning om litteraturoch lässtrategier utifrån skönlitteratur. Skönlitteratur visade sig vara ettviktigt arbetsredskap i undervisningen för att utveckla lässtrategier och godläsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Friskvård för alla? : en undersökning om vad som motiverar respektive hämmar de anställdas deltagande i ett kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Hallberg; Fanny Linke; [2007]
  Nyckelord :Friskvård; Företagshälsovård; friskvårdsverksamhet; aktiviteter; motivation; hämmar; ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka vad som motiverar respektive hämmar de anställdas deltagande i ett kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet och utifrån detta se om några könsskillnader föreligger. De fyra frågeställningar som använts är: Vilka motivationsfaktorer är det som främst påverkar dem att delta? Vilka är de mest förekommande anledningarna till att de inte deltar och vilka betingelser kan förändras för att underlätta ett deltagande? Vilka aktiviteter i företagets utbud är de mest tilltalande? Vilka aktiviteter utöver företagets utbud kan utgöra en motivationsfaktor till att börja delta? Metod Denna studie baseras på en kvantitativ undersökning med enkäter som metod. LÄS MER