Sökning: "Erik Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Erik Bengtsson.

 1. 1. Inträdet på arbetsmarknaden - En studie om upplevelser från integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erik Bengtsson; Samuel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Integration; Immigrants; Labor market; Migration; Social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore experiences of motivation during the entry to the labor market from first generation immigrants. This study is empirically based on stories obtained from unstructured interviews with six people. These individuals have experienced migration to Sweden and established themselves in the labor market. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hultén; Erik Sundqvist; Matilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :efterlevnad; IAS 40; förvaltningsfastigheter; företagsegenskaper; verkligt värde; compliance; investment properties; company characteristics; fair value; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Influencer som varumärke - En studie om konsumtionskulturen som omgärdar influencers och deras konsumenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Natt Och Dag; Erik Bengtsson; Lucas Petersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Consumer Culture Theory; Marketplace Culture; Social; Identity Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. CSR i små och medelstora företag - Spelar storleken roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nyström; Johan Berghult; Erik Brengdahl Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: CSR, SME, U-formad teori, resurstillgång, hållbarhet Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur små och medelstora bolag definierar CSR och varför de engagerar sig. Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Multipel kausalitet : Om förhållandet mellan skaderisk och ansvar vid svårutredd orsaksflerhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Erik Bengtsson; Cecilia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :multipel kausalitet;

  Sammanfattning : Vid tvister som rör skadestånd måste käranden kunna bevisa att ett orsakssamband föreligger mellan den svarandes agerande och en uppkommen skada. Vid skadesituationer som präglas av multipel kausalitet finns det inte sällan flera potentiella skadevållare samtidigt som det är mycket svårt att utreda vem som har gjort vad i skadeförloppet. LÄS MER