Sökning: "Hemvist"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet Hemvist.

 1. 1. Skatterättslig hemvist i dubbelbeskattningsavtal - en analys av "centrum för levnadsintressen"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Persson; [2023-07-07]
  Nyckelord :Skatterättslig hemvist; Centrum för levnadsintressen; Dubbelbeskattningsavtal; OECD modellavtal; Individbeskattning; Internationell skatterätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur centrum för levnadsintressen har tolkats och tillämpats i Sverige samt hur det bör tolkas och tillämpas i Sverige. Med centrum för levnadsintressen avses i denna uppsats den bedömning som görs i den så kallade ”stegen” i artikel 4. LÄS MER

 2. 2. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ricky Backman; Henrik Sundborn; [2023]
  Nyckelord :ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensen’s alpha; investments; sustainability; return requirement; equity funds; sustainable equity funds; management fee; ESG; SRI; CAPM; Capital Asset Pricing Model; Jensens alpha; investeringar; hållbarhet; avkastningskrav; aktiefonder; hållbara aktiefonder; förvaltningsavgift;

  Sammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER

 3. 3. Väsentlig anknytning och OECD:s modellavtal : Förhållandet mellan nationell rätt och OECD:s modellavtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Aleyna Erzurum; Elin Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen redovisar förhållandet mellan Sveriges regler om väsentlig anknytning och OECD:s modellavtal. Detta görs genom användandet av en rättsdogmatisk metod, därav besvaras uppsatsens syfte utifrån en analys av den gällande rätten. LÄS MER

 4. 4. IFRS 9 och värderelevans : Har IFRS 9 medfört en ökad värderelevans?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Wetterberg; Simon Lundin; [2023]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; value relevance; the Ohlson model; credit losses; banks.; IFRS 9; IAS 39; värderelevans; Ohlson-modellen; kreditförluster; banker.;

  Sammanfattning : Den första januari 2018 ersattes den kritiserade redovisningsstandarden IAS 39 av IFRS 9.Regelverksändringen medförde förändringar i hur kreditförluster ska redovisas och hanterasmed reservposter i balansräkningen. LÄS MER

 5. 5. Införandet av IFRS inom EU : En studie om IFRS påverkan på fastighetsbolagens värderelevans i länder med olika förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Marking Ramström; Douglas Henriksson; [2023]
  Nyckelord :IFRS; Värderelevans; Fastighetsbolag; IAS 40; Förvaltningsfastigheter; Redovisningsmässiga förutsättningar; Verkligt värde; Historiskt anskaffningsvärde;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur införandet av IFRS inom EU påverkat värderelevansen hos noterade fastighetsbolag. Studien jämför svenska fastighetsbolag med en grupp europeiska fastighetsbolag där ländernas redovisningsmässiga förutsättningar skiljt sig åt. LÄS MER