Sökning: "Hybridorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Hybridorganisation.

 1. 1. Balansering av inre och yttre incitament inom energibolag : En jämförande studie mellan hybrida och privata energibolag om inre och yttre incitament

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Sundström; Lukas Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Institutional logic; incentivesystems; intrinsic and extrinsic incentives; hybrid organizations; Institutionella logiker; incitamentsystem; inre-och yttre incitament; hybridaorganisationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det offentliga näringslivet kännetecknas av att de kombinerar olika institutionella logiker och på sikt blivit kallad för en hybridorganisation. Hybrida organisationer kan förklaras som att de blandar olika element som liknar både den privata och den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Hur leds förändring i en ideell förening som verkar i myndighets ställe? : En studie av den svenska idrottsrörelsens ledarskap, förändring och korporativa samarbete med staten under perioden 2013–2019.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; hybrid organisation; Swedish Sports Confederation; member organisation; non-profit organisation; state; govern; lead; strategy; change.; Ledarskap; hybridorganisation; Riksidrottsförbundet; medlemsorganisation; ideell förening; staten; styra; leda; strategi; förändring.;

  Sammanfattning : The Swedish model is a concept that over time has become widely known. Lately, the first thing that springs to mind may be the way Sweden has handled the pandemic of covid-19. Originally however, the Swedish model is an attempt develop a strategy of cooperation between conflicting interests. LÄS MER

 3. 3. Dialogens användning inom verksamhetsstyrningen i ett kommunalt bostadsaktiebolag : En fallstudie om Halmstads Fastighetsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Henny Grandén; Kajsa Lund; [2020]
  Nyckelord :Hybridorganisation; verksamhetsstyrning; dialog;

  Sammanfattning : Titel: Dialogens användning inom verksamhetsstyrningen i ett kommunalt bostadsaktiebolag: En fallstudie om Halmstads Fastighetsaktiebolag Problemformulering: Hur används dialogen i ett kommunalt bostadsaktiebolag för att styra mot uppsatta mål? Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur dialogen används i styrningen av ett kommunalt bostadsaktiebolag genom att utgå från mått, beslut och ansvar, för att senare analysera mönster, likheter och skillnader mellan personer i ledande ställning gentemot medarbetares upplevelse av detta. Metod: I denna studie har en abduktiv forskningsansats använts med både deduktiva och induktiva steg. LÄS MER

 4. 4. Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag som hybridorganisationer : Hur styrs dessa bolag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Jareving; Cassandra Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Management control systems; Kommunala bostadsaktiebolag; hybridorganisation; PAR-ramverk;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur används styrning i en hybridorganisation i form av ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag, utifrån PAR-ramverket? Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och skapa förståelse för hur hybridorganisationer, i form av kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag arbetar med styrning i sina verksamheter, med grund i Merchant och Van der Stedes (2017) PAR-ramverk. Metod: Uppsatsförfattarna har använt sig av en abduktiv forskningsansats, där en kvalitativ studie har genomförts genom intervjuer med sex personer från tre olika kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Konsten att balansera offentlig och privat logik : En kvalitativ studie om organisationskultur i en hybridorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Grandin; Mathilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Organisationskultur; Ledning; Heterogenitet; Institutionella Logiker; Hybridorganisation;

  Sammanfattning : Organisationskultur anses vara en viktig faktor till en organisations framgång. Beroende på vilken organisationsform organisationen yttrar sig i innefattar detta vissa skillnader, privata och offentliga organisationer är exempel på detta. LÄS MER