Sökning: "Interior design stores"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Interior design stores.

 1. 1. Ljusnivåer i butiksmiljö med fokus på visuell upplevelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lejla Becirevic; Matilda Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the light level's influence on the visual experience in a clothing store. The survey should, with empirical data and theory, contribute to increased knowledge of the level of light in store environments. LÄS MER

 2. 2. The Local Hub : En fysisk framtid för varumärken. En designstrategi för förortscentrum för att hålla dem levande, relevanta och utan tomma lokaler

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Alice Stone; [2020]
  Nyckelord :branding; spatial branding; destination branding; local hub; local; locality; butiksdöd; lokalt; marknadsföring; platsunikt; designstrategi; förortscentrum; Hökarängen; Hökarängen centrum;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate how to approach ”the retail apocalypse” as an interior architect. My aim is to show how commercial spaces and physical stores will still be important in the future, despite internet shopping and the climate crisis, as places we will visit to experience things, socialize and where businesses meet with their costumers physically. LÄS MER

 3. 3. Det fygitala intåget : En kvalitativ studie om hur olika företag i klädbranschen kan implementera fygital i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Albertsson; Fanny Wallin; Mikaela Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Physical channels; digital channels; phygital; experience world; marketing perspective; sales perspective; Fysiska kanaler; digitala kanaler; fygital; upplevelsevärlden; marknadsföringsperspektiv; försäljningsperspektiv;

  Sammanfattning : Examensarbete, Programmet för Inredning- och butikskommunikation, Ekonomihögskolan Kalmar, Linnéuniveristetet. 2FE77E. VT19. LÄS MER

 4. 4. Butiksytans betydelse för upplevelsen : En kvalitativ studie om layout och grupperingars påverkan på kvinnors butiksupplevelser i inredningsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Moa Björnberg; Maja Löfström; [2019]
  Nyckelord :Store environment; Servicescape; Space allocation; Layout; In-store experience; Interior design stores; Butiksmiljö; Servicelandskap; Gruppering; Layout; Butiksupplevelse; Inredningsbutiker;

  Sammanfattning : Syfte och Frågeställning Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i butiksmiljöer, påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med där produktkategorier mixas? Metod, Teoretisk referensram och Empiri Studien är kvalitativ med en komparativ forskningsdesign och jämför två fall vilka utgörs av butikerna Hemtex, i Kalmar, och Hjärterum, i Borås. LÄS MER

 5. 5. Daylighting and Electric Lighting Integration in the Retail Sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Rafael Campama Pizarro; [2019]
  Nyckelord :daylighting; electric lighting; lighting controls; integration; human centric lighting; circadian potential; melanopic lux; non-visual effects; energy saving; retail; case study; IEA-SHC; furniture store; shopping experience.; Arts and Architecture; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The retail sector represents 11% of the GDP and employs 15% of the workforce in the European Union. To tackle growth of e-commerce, physical retail stores need to be reviewed; both to decrease operating costs, increase productivity and to make the shopping experience more appealing. LÄS MER