Sökning: "Johanna Sjölin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johanna Sjölin.

 1. 1. Bortom nationalstatens hegemoni Demokratisk konfederalism som alternativ diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Sjölin; [2019]
  Nyckelord :politisk gemenskap; nationalstaten; nationalism; demokratisk konfederalism; Rojava; Öcalan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines the nation-state as a hegemonic discourse and the democratic confederalism in Rojava as an alternative discourse in relation to the nation-state discourse. The nation-state is a hegemonic discourse in the sense that we take it for granted as the natural base for political organization in a world order built on nation-states. LÄS MER

 2. 2. Grönskans betydelse i den täta staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Kleverman; Jenny Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Mental återhämtning; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Grönytefaktorn; Perceived Restoration Scale; Torg; Urban grönska;

  Sammanfattning : I samband med förtätning av städer minskar andelen grönska per invånare, vilket ställer krav på att städer planerar för miljöer med grönska som främjar mental återhämtning och andra ekosystemtjänster. Med underlag av att Malmö stad är en av de städer i Sverige som har minst grönska per invånare, och att torg är potentiella offentliga rum för att öka grönska, innehåller följande studie en analys av Nobeltorget och Masttorget med inriktning på grönska och mental återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER

 4. 4. Att lyda eller att inte lyda - En moralfilosofisk studie av skyldigheten att lyda lagen vid människosmuggling av humanitära skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2016]
  Nyckelord :Allmän rättslära; migrationsrätt; skyldigheten att lyda lagen; människosmuggling; humanitära skäl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det övergripande temat för uppsatsen är mötet mellan rätt och moral. Undersökningsobjektet är människosmuggling av humanitära skäl, som i svensk rätt regleras i 20 kap 8 § Utlänningslagen. I förarbete har ett humanitärt undantag diskuterats men tillämpligheten av undantaget är oklar. LÄS MER

 5. 5. Nepotism i offentlig förvaltning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Thörner; Johanna Sjölin; [2014]
  Nyckelord :Nepotism; offentlig förvaltning; byråkrati; korruption; JobbMalmö; idealbyråkratin; vårt offentliga etos; organisationskultur; socialt kapital; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna text behandlar tidigare forskning om nepotism och bygger med hjälp av teorier om byråkrati en analytisk modell för hur nepotism kan studeras. Den analytiska modellen är uppdelad i orsak och effekt. Utifrån den analytiska modellen analyseras ett fall av nepotism i offentlig förvaltning. LÄS MER