Sökning: "Klimatrisker"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Klimatrisker.

 1. 1. Klimatanpassning av befintliga fastigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Karin Lundvall; Gabriella Casselgård; [2018]
  Nyckelord :klimatanpassning; klimatrisker; åtgärder; fastigheter; konsekvenser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Global warming is a fact and everything indicates that the warming will continue in the next decades and affect the climate for hundreds of years to come. The climate risks that threaten the Earth globally are flooding, earthquakes, warmer climate, stronger winds, and increased risk for landslides. LÄS MER

 2. 2. Är nödd åå anpassa : En intervjustudie med tjänstepersoner inom Karlstad kommun med fokus på möjligheter och svårigheter vid implementering av klimatanpassning i fysisk planering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mina Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Climate change adaptation; spatial planning; implementation; opportunities; difficulties; municipality; Klimatanpassning; fysisk planering; implementering; möjligheter; svårigheter; kommun;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på möjligheter och svårigheter vid implementering av klimatanpassning. Studien är inriktad på Karlstad kommun som under en längre period arbetat med klimatfrågor, främst översvämningsproblematiken. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En studie om hur ökad transparens kan påverka bankernas klimatarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Sandberg; Philip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transparens; hållbarhetsredovisning; miljöarbete; klimatpåverkan; intressent; legitimitet; hållbar utveckling; klimatrisker;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Svenska banker har de senaste åren utökat hållbarhetsarbetet mendet finns fortfarande många områden där kraven inte uppfylls, däribland miljöområdet.Växthusgasutsläpp till följd av svenskars sparande på världens börser motsvarar utsläppenfrån deras konsumtion, boende och resor. LÄS MER

 4. 4. Risk och klimatanpassning - En kvalitativ studie i hur risk kommuniceras i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Victor Malmberg; [2017]
  Nyckelord :Risk; Klimatförändringar; Klimatanpassning;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras de två senaste klimatrapporterna från FN:s klimatpanel IPCC med hjälp av kvalitativ textanalys. Temat och begreppet risk är föremålet för analysen, då uppsatsens teoretiska bakgrund tar upp hur riskkommunikation som ämne föddes under 60- och 70-talets ökade intresse för miljöfrågor, och risker med utsläpp från olika verksamheter uppmärksammades. LÄS MER

 5. 5. Hinder och möjligheter för en lyckad omställning till en klimatsäker och hållbar stad : En fallstudie kring medborgares perspektiv i Lagerlunda, Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Julia Olah; Elin Hedqvist; [2016]
  Nyckelord :Transition; Climate transition; Adaptation; Mitigation; Difficulties; Opportunities; Sustainability; Climate change; Citizen perspective; Sweden; Omställning; Klimatomställning; Anpassning; Utsläppsminskande åtgärder; Hinder; Möjligheter; Hållbarhet; Klimatförändringar; Medborgarperspektiv; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hinder och möjligheter för kommuner att arbeta med klimatomställning genom att analysera hur medborgare förstår, uppfattar och ställer sig till olika klimatrelaterade risker och åtgärder. Kvalitativa individuella intervjuer, samt fokusgruppsintervjuer med invånare i Lagerlunda, Norrköping har genomförts för att studera vad invånarna prioriterar och värdesätter, samt hur de ser på klimatrisker och klimatomställning i Norrköping och i sitt eget bostadsområde. LÄS MER